Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Tròn Trinh
Thứ 3, ngày 27/12/2016 02:12:06
Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào?

Make question for underliner: 1. Dictionry is 200.000dong. 2. She goes to the doctor because she sick. 3. They teach English in the hight school. 4. The homework is very difficult today. 5. She often does the house work after cooking dinner (Tiếng Anh - Đại học)

NoName.4528
Thứ 7, ngày 24/12/2016 06:47:14
1. Dictionry is 200.000dong.
2. She goes to the doctor because she sick.
3. They teach English in the hight school.
4. The homework is very difficult today.
5. She often does the house work after cooking dinner.
6. Lan kikes playing table tennis.
7. I go to the movies twice a week.
8. They go to the beach on the summer holidays.
9. They stay in a hotel.
10. It is very cool in fall.
11. It's half past six.
12. My boyfriend is an architect.
13. Her mother cooks very well.
14. There are 3 chair in the kitchen.
15. Her daughter is 4 month old.
16. RUDY. It's R U D Y.
17. I do exercise at 5:30.
18. She likes detective film.
19. They eat breach for breakfast everyday.
20. The Browns go to the beach every summer.

Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V. Phụ tải gồm 3 pha. Pha A gồm 5 bóng điện. Pha B gồm 4 bóng điện. Pha C gồm 6 bóng điện. Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V. Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch (Vật lý - Đại học) (chưa có lời giải)

NoName.4507
Thứ 6, ngày 23/12/2016 14:34:01
Câu 1. Cho nguồn 3 pha đối xứng Ut = 380V.
- Phụ tải gồm 3 pha.
+ Pha A gồm 5 bóng điện.
+ Pha B gồm 4 bóng điện.
+ Pha C gồm 6 bóng điện.
Thông số mỗi bảng Ptm = 75W, Utm = 220V
Vẽ sơ đồ oát mét để đo công suất và tác dụng trong mạch.
Câu 2. Xác định sai số ngẫu nhiên của các mặt sắc suất đang tìm. p = 0,98. Của 1 phép đo điện trở bằng câu khớp với kết quả như sau (đm = mΩ)
140;25. 140;5. 141;75. 139;5. 140;5. 126;75. 141;15. 142;27. 140;75. 144;15. 140;15. 142;75.
Biết sai số ngẫu nhiên co phân số chuẩn với
Kgt = (m . p) = ( 0.98) = 2;685

Đề cương quân sự chung: Nêu yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu phòng ngự. Phân tích yêu cầu: Xây dựng công sự chiến đấu vững chắc, ngày càng kiên cố, ngụy trang bí mật. 2) Nêu yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu tiến công. Phân tích yêu cầu: Biết phát hiện và lợi dụng sơ hở, hiểm yếu của địch, tiếp cận đến gần tiêu diệt địch (Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại học) (chưa có lời giải)

Duy
Thứ 2, ngày 19/12/2016 06:21:40
Đề cương quân sự chung:
Câu 1. Nêu yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu phòng ngự. Phân tích yêu cầu: Xây dựng công sự chiến đấu vững chắc, ngày càng kiên cố, ngụy trang bí mật.
Câu 2. Nêu yêu cầu chiến thuật của từng người trong chiến đấu tiến công. Phân tích yêu cầu: Biết phát hiện và lợi dụng sơ hở, hiểm yếu của địch, tiếp cận đến gần tiêu diệt địch.

Rewrite sentences using the adjective and the correct form of the verb: Using the computer is very simple. Understanding the handbook isn't difficult. You can run any kind of software. It's easy (Tiếng Anh - Đại học)

nongthihoitxpt
Thứ 3, ngày 13/12/2016 12:05:10
Rewrite sentences using the adjective and the correct form of the verb: Using the computer is very simple. Understanding the handbook isn't difficult. You can run any kind of software. It's easy
1. Using the computer is very simple.
2. Understanding the handbook isn't difficult.
3. You can run any kind of software. It's easy
4. Exploring the world GMS is absolutely fascinating;
5. Try the ultimate computer experience. Are you ready?
6. I passed all the exams. I am happy.
7. We are going to clean the enviroment.
8. We are ready. Keeping people from littering is very difficult
Google Facebook
scroll top