Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón: Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH. Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N (Hóa học - Đại học) (chưa có lời giải)

Võ Nhạng
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:55:59
Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón: Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH. Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N
Lấy 20,00 ml dung dịch hỗn hợp HCl và H3PO4 cho vào bình nón:
- Thêm vài giọt Metyl da cam rồi chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến khi dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì tiêu tốn 25,16 ml NaOH
- Thêm vài giọt Phenoltalein vào dung dịch trên rồi chuẩn độ tiếp tục đến lúc dung dịch chuyển từ vàng sang đỏ cam thì hết 10,26 ml NaOH 0,1N 
a) Viết các phản ứng xảy ra trong quá trình chuẩn độ
b) Tính nồng độ mol của HCl và H3PO4 trong hỗn hợp phân tích

Một nghiên cứu về dân số tại một huyện nào đó đã chỉ ra rằng, sau x tháng dân số của huyện đó sẽ tăng với tốc độ 2√(2x + 1) người/tháng. Hỏi dân số của huyện đó sẽ tăng lên bao nhiêu sau 9 tháng? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Cruenta Luna
Thứ 7, ngày 25/02/2017 16:50:30
1. Một nghiên cứu về dân số tại một huyện nào đó đã chỉ ra rằng, sau x tháng dân số của huyện đó sẽ tăng với tốc độ 2√(2x + 1) người/tháng. Hỏi dân số của huyện đó sẽ tăng lên bao nhiêu sau 9 tháng?
2. Tại một nhà máy nào đó, đầu ra hàng ngày là Q(K) = 10000K^(1/2) đơn vị, trong đó K là vốn đầu tư của nhà máy. Dùng các phép tính hãy ước tính phần trăm tăng lên trong đầu ra khi vốn đầu tư giảm 5%?

Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Tròn Trinh
Thứ 3, ngày 27/12/2016 02:12:06
Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào?

Make question for underliner: 1. Dictionry is 200.000dong. 2. She goes to the doctor because she sick. 3. They teach English in the hight school. 4. The homework is very difficult today. 5. She often does the house work after cooking dinner (Tiếng Anh - Đại học)

NoName.4528
Thứ 7, ngày 24/12/2016 06:47:14
1. Dictionry is 200.000dong.
2. She goes to the doctor because she sick.
3. They teach English in the hight school.
4. The homework is very difficult today.
5. She often does the house work after cooking dinner.
6. Lan kikes playing table tennis.
7. I go to the movies twice a week.
8. They go to the beach on the summer holidays.
9. They stay in a hotel.
10. It is very cool in fall.
11. It's half past six.
12. My boyfriend is an architect.
13. Her mother cooks very well.
14. There are 3 chair in the kitchen.
15. Her daughter is 4 month old.
16. RUDY. It's R U D Y.
17. I do exercise at 5:30.
18. She likes detective film.
19. They eat breach for breakfast everyday.
20. The Browns go to the beach every summer.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Có điểm giá trị lời giải CAO NHẤT
Tuần này 26 - 04/03 | Tháng 02-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top