Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

First, change the subject into the relevant pronoun. Then, supply the correct tenses and form of the verbs in parentheses: The English (be) ... famous for their calmness. The money that (spend) ... on education every year (be) ... not enough (Tiếng Anh - Đại học) (chưa có lời giải)

Giang Trương
Thứ 3, ngày 17/10/2017 14:32:02
First, change the subject into the relevant pronoun. Then, supply the correct tenses and form of the verbs in parentheses: The English (be) ... famous for their calmness. The money that (spend) ... on education every year (be) ... not enough

Chỉ ra và nêu vị trí, ý nghĩa, cũng như kết quả của các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (theo 4 cấp chính quyền hoặc theo lĩnh vực kinh tế-xã hội) (Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại học)

kira tira
Thứ 2, ngày 16/10/2017 13:03:41
1. Chỉ ra và nêu vị trí, ý nghĩa, cũng như kết quả của các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (theo 4 cấp chính quyền hoặc theo lĩnh vực kinh tế-xã hội)
2. Chỉ ra và nêu ý nghĩa, tác dụng, cũng như kết quả các công trình, các hoạt động thể hiện sự kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ( theo 4 cấp chính quyền hoặc theo lĩnh vực kinh tế-xã hội).

Whether/ Sine/ For/ Which none of the participants has showed any interest, numerous outdoor activities have to be cancelled (Tiếng Anh - Đại học)

Khang Tran
Thứ 6, ngày 13/10/2017 20:58:04
1) … none of the participants has showed any interest, numerous outdoor activities have to be cancelled
A. Whether
B. Sine
C. For
D. Which
2) We had to spend the whole month searching for better solutions, and ... customers were impressed by our efforts.
A. fortunate
B. fortunes
C. fortune
D. fortunately
3) ... proficiency in German would be of much help, it is nott a requirement for the advertised position.
A. Otherwise
B. Despite
C. Regarding
D. Although
4) The fitness club ... a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.
A. see
B. seen
C. seeing
D. has seen

Anh chị giải và giải thích rõ giùm em với ạ
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 15 - 21/10 | Tháng 10-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 342 1.440
2 Huyền Thu 214 890
3 DOREMON 173 724
4 Thien Tu Borum 78 251
5 Angel star •♥•MoN•♥ 47 195
Google Facebook
scroll top