Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11 là? Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 là? Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13 là? (Toán học - Lớp 2)

NoName.5083
Thứ 3, ngày 10/01/2017 19:14:48
- Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11 là số...
- Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 là số...
- Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13 là số...

Bố bạn Đức đi công tác 5 ngày và về nhà sau khi bạn Đức tan học 1 giờ. Biết rằng bố bạn Đức đi công tác vào ngày 15 tháng 11 và bạn Đức tan học lúc 16 giờ. Hỏi bố bạn Đức về nhà lúc mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy? (Toán học - Lớp 2)

phạmmm lyyyyyyyy
Thứ 5, ngày 22/12/2016 10:25:04
Câu 1. Bố bạn Đức đi công tác 5 ngày và về nhà sau khi bạn Đức tan học 1 giờ. Biết rằng bố bạn Đức đi công tác vào ngày 15 tháng 11 và bạn Đức tan học lúc 16 giờ. Hỏi bố bạn Đức về nhà lúc mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy?
Câu 2. Một đoạn dây dài 63 cm, người ta cắt đi một đoạn dài 2 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?
Google Facebook
scroll top