Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong was born ... Aprill 1st 1990. Minh Chau was born ... january. Duong was born on january 20 th 2006 ... Hanoi (Tiếng Anh - Lớp 5)

NoName.18016
Thứ 6, ngày 23/06/2017 09:29:32
Điền từ vào chỗ trống:
1. Trong was born ................ Aprill 1st 1990.
A. in        b. at       c. on        d. of
2. - ".............. was you born?
-" I was born on june 24 th 2002.
a. When      b. Where    c. What       d. How
3. Minh Chau was born .............. january.
a. on          b. from            c. in           d. of
4. Tomorrow is my brithday and my parents will buy me a brithday ....
a. day            b. candy            c. party          d. cake
5. Duong was born on january 20 th 2006................ Hanoi.
a. on             b. of                 c.in            d. with
6. Today is Sunday,............... 2010.
a. March 8      b. The 8th of March    c. March 8ts    d. March 8st
7. Why are you so happy?
............ my mother bought me a school bag.
a.x          b. so         c. because           d. there
8 What is your ...................?
a. brith      b. date of brith       c. day      d. date
9. Where were you born?
,.....................
a. I was born on july 24 th 1998        b. I was born in May 
c. I was born in Hanoi      d. I was born in 1997.
10. What is ............  today?
It is july 19 th 2010.
a. date  b. day    c. the day    d. the date

Đọc các số bằng tiếng Anh (Tiếng Anh - Lớp 5)

NoName.18014
Thứ 6, ngày 23/06/2017 08:55:51
Đọc các số sau = tiếng anh:
1. 37..............
2. 2010................
3. 64....................
4. 1872...............
5. 13.........................

Tính nhanh: 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 5/12 + 19/30 (Toán học - Lớp 5)

Nguyễn Thị Phương Linh
Thứ 5, ngày 22/06/2017 10:24:03
a. 1/3+1/4+1/5+1/6+5/12+19/30
b. 1/1x2+1/2x3+1/3x4+...+1/1998x1999+1/1999x2000

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:42:41
Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG
Câu 1. Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 10cm. Các điểm E, G là trung điểm của AB, BC. Tính diện tích tam giác DEG
Câu 2. Một đội xe có 4 xe chở gạo. Xe 1 chở 1,3 tấn gạo, xe 2 chở 1,4 tấn gạo, xe 3 chở 1,8 tấn gạo. Xe 4 chở mức  trung bình của cả 3 xe là 0,3 tấn. Hỏi xe 4 chở mấy tấn gạo ?

Một người thợ làm việc từ 8 giờ 15 phút đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian? (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Thứ 2, ngày 19/06/2017 09:46:03
Một người thợ làm việc từ 8 giờ 15 phút đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?
Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô chạy 3 giờ rưỡi thì đến B. Giữa đường ô tô phải nghỉ 45 phút. Ô tô đến B vào lúc nào?

Tính nhanh: 3/2 x 5 + 3/5 x 8 + 3/8 x 11 + 3/11 x 14 (Toán học - Lớp 5)

Đỗ Minh Anh
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 22:00:34
a)3/2x5+3/5x8+3/8x11+3/11x14
b)5x(1/11x16+1/16x21+...+1/56x61+1/66x61)
c)4/9+4/45+4/105+4/189
d)1/4+1/12+1/24+1/48+1/60+1/84

Đổi đơn vị thời gian: a) 9/5 giờ = ... giờ ... phút. b) 1,25 giờ = ... giờ ... phút (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 09:45:06
9/5 giờ=......giờ......phút
1,25 giờ=...... giờ......phút
Có tên đợn vị là mét khối
750 cm3 =............
90 cm3 =.............

Đổi ra đơn vị tạ: 0.05 tấn = ... tạ; 0.2 kg = ... tạ (Toán học - Lớp 5)

Thái Xêkô
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 08:57:01
- Có tên đơn vị là tạ
0.05 tấn=....          0.2 kg=........
- Có tên đơn vị là tấn
0.035 tạ=......        2 tạ 7 kg=........
- Có tên đơn vị là mét khối
125 cm3=.......    750 cm3=.......
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top