Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trả lời các câu hỏi dùng từ gợi ý: Where do you live? What is this? What is that? Is this your pencil? Is that your eraser? (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.18198
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 22:10:41
Câu 1 Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:
1.I live in HCM city
2.Yes, it's my desk
3.My name is Minh
4.M-I-N-H
5.I live on Quang Trung Street
6.Fine,thanks
7.No,it's not my desk
8.I'm eleven years old
Câu 2.Trả lời các câu hỏi sau, dùng từ gợi ý trong ngoặc
1.How old are you ? (11)
2.Where do you live ? (Hai Ba Trung Street)
3.What is this ? (school bag )
4.What is that ? (board)
5.Is this your pencil ? (Yes)
6.Is that your eraser ? (No)
Câu 3. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau
1.I live at Nguyen Trai Street
2.That are my classroom
3.I live in city
4.What do you live ?
5.Where do you spell your name ?
6.Yes,it's I desk
7.That is a eraser
8.It's an waste basket
Câu 4. Điền MỘT từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
Hello. My (1) ........... is Minh. I'm (2) ............ student. I am eleven (3)............. old. I (4)............ on Nguyen Trai Street, Ha Noi (5)............ a big city (6)............. Viet Nam. This is my school, and (7)............. is my class. Where do you (8)............ ?

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: 1) She often plays badminton in the afternoon. 2) He goes to the zoo once a week. 3) Lan is skipping rope (Tiếng Anh - Lớp 6)

Văn Trung
Chủ nhật, ngày 25/06/2017 12:51:46
1. She often plays badminton in the afternoon
2. He goes to the zoo once a week
3. Lan is skipping rope
4. They sometimes have a picnic
5. In my free time . I play badmiton
6. Her favorite food is noodles and beef

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Hi, my ... is Lan. ... am a pupil. I ... in grade 6. The name of my school ... Nguyen Du (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.18037
Thứ 6, ngày 23/06/2017 13:27:44
Điền Một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:
Hi,my (1) ........ is Lan.(2) ........ am a pupil. I (3) .......... in grade 6. The name of my school (4) ......... Nguyen Du. I am eleven (5) .......... old . This (6) ........ Hoa . (7) .......... is my friend. And this (8) ......... Nam. (9) ............ is in my class. We (10) ........... good pupils. 

Viết câu hỏi cho các từ gạch chân: I'm fine. My name's Minh. We are twelve years old (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.18032
Thứ 6, ngày 23/06/2017 12:13:34
Viết câu hỏi cho các từ gạch dưới trong các câu sau
1.I'm fine.
2.My name's Minh.
3.We are twelve years old.
4.Miss Hoa is not fine.
5.No.I'm not Minh.My name's Ba.

Mỗi cụm từ sau đây gợi cho em liên tưởng đến miền quê nào trên đất nước Việt Nam: mênh mông sông nước, núi non hiểm trở, ngàn năm văn hiến, Hạ Long trên cạn, di sản thiên nhiên thế giới, bãi biển đẹp nhất hành tinh (Ngữ văn - Lớp 6)

NoName.18024
Thứ 6, ngày 23/06/2017 10:29:47
Mỗi cụm từ sau đây gợi cho em liên tưởng đến miền quê nào trên đất nước Việt Nam: mênh mông sông nước, núi non hiểm trở, ngàn năm văn hiến, Hạ Long trên cạn, di sản thiên nhiên thế giới, bãi biển đẹp nhất hành tinh. Em hãy lựa chọn 1 cụm từ và tìm hiểu để xây dựng 1 bài văn miêu tả về miền quê đó.

Cho tập hợp A = {0;6;9}. Xác định tập hợp M thỏa mãn với A ⊂ M (Toán học - Lớp 6)

NoName.18019
Thứ 6, ngày 23/06/2017 09:51:45
1. Cho tập hợp A={0;6;9}
Xác định tập hợp M thỏa mãn với A⊂M
2. Cho tập hợp A={x∈N|x=2n,n∈N, x≤100}
B={x∈N|10<x<180}
a. Hãy xác định số phần tử của mỗi tập hợp
b. Có bao nhiêu phần tử vừa ∈ tập hợp A vừa ∈ tập hợp B 

Xác định thành phần chính và các thành phần phụ trong câu. Cho biết cấu tạo của các thành phần đó: Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh (Ngữ văn - Lớp 6)

NoName.18015
Thứ 6, ngày 23/06/2017 09:26:08
Xác định thành phần chính và các thành phần phụ trong câu. Cho biết cấu tạo của các thành phần đó:
- Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh
- Những đảo xa lam nhạt pha màu trắng sữa
- Mưa giăng
- Mưa Đà Lạt không khác sương là mấy

Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau tại các điểm A, B, C và một điểm M. Tìm một điểm D sao cho ba điểm A, M, D thẳng hàng và ba điểm B, M, C cũng thẳng hàng. Có bao nhiêu điểm D như vậy? (Toán học - Lớp 6)

NoName.17940
Thứ 5, ngày 22/06/2017 08:45:31
Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau tại các điểm A, B, C và một điểm M
1. Tìm một điểm D sao cho ba điểm A;M;D thẳng hàng và ba điểm B;M;C cùng thẳng hàng.Có bao nhiêu điểm D như vậy
2. Tìm một điểm N sao cho ba điểm A;N;M thẳng hàng nhưng ba điểm B;N;C không thẳng hàng.Có bao nhiêu điểm N như vậy

Chuyển câu thành câu nghi vấn hoặc câu phủ định: That is a pen. The book is on the table. Nam and Ba are very well. He is a doctor. The children are good students (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.17930
Thứ 4, ngày 21/06/2017 20:56:57
Chuyển câu thành câu nghi vấn hoặc câu phủ định
1. That is a pen / 2. The book is on the table / 3. Nam and Ba are very well
4. He is a doctor / 5. The children are good students / 5. Thu is pretty
7. She is in her classroom / 8. They are tall / It is hot / 9. My name is Lan
Mới cả cho em hỏi cái bài sử dụng đại từ để thay thế thì câu cuối cùng là they hay you đây là bài cô giao lên em ko biết 

Sử dụng đại từ để thay thế từ gạch chân: Thu and Lan are students. My father and I are teachers. My book is here (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.17926
Thứ 4, ngày 21/06/2017 18:17:51
Sử dụng đại từ để thay thế từ gạch chân
Thu and Lan are students.
My father and I are teachers.
My book is here
His pencils are there
Are you and Nam a student ?

Supply the correct form of the verbs: How old you (be)? You (be) fine? This (be) Phong? He (not be) a doctor. They (not be) teachers (Tiếng Anh - Lớp 6)

Trần Thị Hạnh
Thứ 4, ngày 21/06/2017 16:22:35
EX1 supply the correct form of the verbs:
1 How old you (be)?
2 You (be) fine ?
3 This (be) phong ?
4 He (not be) a doctor.
5 They (not be) teachers.
EX2 complete the sentence , using the suggesstion words
1.My mother / be / tall.
2.What / be / his name /?
3.The children / be / fine.
4.The children /be / good students.
5.Her name / not be / Hung.
6.Where / he / be / from / ?
7.Nga / be / a new student / ?
8.This / be / my father.
9.You / be / Hoa / ? 
10.How / you / be / today / ?

Write the correct tense of verbs (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.17868
Thứ 3, ngày 20/06/2017 20:40:22
1. Write the correct tense of verbs
0. Do     does    doing    did
1. Teach   2 take   3. Stop   4. Have
5. Go   6. Play  7. Think   8. Study
9. Eat  10.lie
Giúp em với ak

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số? Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? (Toán học - Lớp 6)

Mary Nguyễn
Thứ 3, ngày 20/06/2017 09:47:08
1. Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Viết tất cả các số chẵn có 2 chữ số khác nhau.
2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
Có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số? (trả lời và nêu cách làm)
3. Dùng cả 2 chữ số La Mã I ; X, có thể viết được những số La Mã nào?
Giúp mình với nha!!! Thanks nhìu nhìu nhìu lắm luôn ^!^
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top