Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x: a) |3x - 4| ≤ 3. b) |2x + 3| ≤ 5. c) |4x + 3| - x = 15 (Toán học - Lớp 7)

Lê thị vân thư
Thứ 4, ngày 24/05/2017 13:08:36
Bài 1: tìm x biết:​​
a, l3x-4l<=3
b, l2x+3l<=5
c, l4x+3l - x =15
d, l3x-2l-x>1
Bài 2: Tìm giá trị nguyên của x để A = 14-x/4-x có giá trị lớn nhất ? Tìm x
Bài 3: Cho B = 1/2(n-1)^2+3 tìm số nguyên n để B có giá trị lớn nhất

Cho Δ ABC vuông tại A, AH là đường cao. Trên tia đối của tia AH lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi E là trung điểm của HC, F là giao điểm của DE và AC. a) Chứng minh HF cắt CD tại trung điểm của CD. b) Chứng minh HF = 1/3CD (Toán học - Lớp 7)

Kaneki Ken
Thứ 3, ngày 23/05/2017 08:41:47
Cho Δ ABC vuông tại A, AH là đường cao. Trên tia đối của tia AH lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi E là trung điểm của HC, F là giao điểm của DE và AC
a, Chứng minh HF cắt CD tại trung điểm của CD
b, Chứng minh HF = 1/3CD
c, Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh EI ⊥ AB
d, Chứng minh BI ⊥ AE

Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu (Địa lý - Lớp 7)

NGUYEN HUONG
Thứ 3, ngày 23/05/2017 08:37:34
1. Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
2. Trình bày đặc điểm kinh tế châu Âu
3. Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội châu Âu
4. Trình bày đặc điểm tự nhiên châu Âu

Tính giá trị của biểu thức: A = 2016 + (2016/1+2) + (2016/1+2+3) + (2016/1+2+3+4) + ... + (2016/1+2+3+ ... +2016) (Toán học - Lớp 7)

Hayley Nguyễn
Thứ 2, ngày 22/05/2017 20:28:27
Tính giá trị biểu thức: A = 2016 + (2016/1+2) + (2016/1+2+3) + (2016/1+2+3+4) + ... + (2016/1+2+3+ ... +2016)

Hạ Tri Chương có làm bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê và một bài như bên dưới. Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau giữa hai bài thơ về hình ảnh, giọng điệu và việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật (Ngữ văn - Lớp 7)

Aley Phạm
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 23:40:03
Hạ Tri Chương có làm hai bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Bài thứ hai như sau:
Li biệt gia hương tuế nguyệt đa
Cận lai nhân sự bán tiêu ma.
Duy hữu môn tiền Kính Hồ thuỷ
Xuân lai bất cải cựu thời ba.
Dịch nghĩa:
Xa cách quê nhà đã nhiều năm tháng
Gần đây chuyện đời đã mòn mỏi quá nửa.
Chỉ có nước của hồ Kính ở trước cửa
Gió xuân vẫn không thể thay đổi được làn sóng ngày xưa.
Dịch thơ:
Năm tháng quê nhà mãi cách xa
Chuyện đời quá nửa đã tiêu ma.
Kính Hồ gương nước ngoài khung cửa
Gió chăn hề thay lớp sóng xưa.
Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau giữa bài thơ này và bài được chọn học trong SGK về chủ đề, về hình ảnh và giọng điệu
- Về hình ảnh
- Về việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật 
- Về giọng điệu

Hãy so sánh bài Tĩnh dạ tứ với bài dân ca bên dưới để chỉ ra một số điểm sáng tạo của Lí Bạch: a) Những sự giống nhau giữa hai bài thơ? b) Những sự sáng tạo của Lí Bạch thể hiện trên các mặt? (Ngữ văn - Lớp 7)

Aley Phạm
Chủ nhật, ngày 21/05/2017 19:53:53
​Trong việc xây dựng tứ thơ của bài Tĩnh dạ tứ, Lí Bạch đã tiếp thu ảnh hưởng của bài dân ca sau đây:
Thu phong nhập song lí
La trướng khởi phiêu dương
Cử đầu khán minh nguyệt
Kí tình thiên lí quang.
(Tí dạ thu ca)​
Dịch nghĩa:
Gió thu vào trong cửa ​
Màn lụa bay tứ tung
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Gửi tình theo ánh sáng nghìn dặm.
(Bài ca thu lúc nửa đêm)​
Tạm dịch thơ:
Luồng gió thu thổi ào qua cửa
Vào phòng the, màn lụa bay tung.
Ngẩng đầu nhìn ngắm vần trăng
Gửi tình theo ánh sáng ngàn dặm xa...​
Hãy so sánh bài Tĩnh dạ tứ với bài dân ca nói trên để chỉ ra một số điểm sáng tạo của Lí Bạch
a, Những sự giống nhau giữa hai bài thơ: ...?
b, Những sự sáng tạo của Lí Bạch thể hiện trên các mặt: ... ?

Oh, my tooth ... 2) Their new apartment is ... the other side of Ha Noi. 3) Who ... the first typewriter? (Tiếng Anh - Lớp 7)

Võ Tôn Thị
Thứ 7, ngày 20/05/2017 22:48:12
1, Oh, my tooth ....
A - is hurting me     B - hurts me   C - hurts   D - all are correct
2, Their new apartment is ...the other side of Ha Noi
A - at     B - to      C - on    D - in
3, Who ....the first typewriter?
A - did invent   B - invented   C - did he invent    D - invents
4, How heavy are you?
A - How much weight do you have? B - How many kilos are you heavy?
C - How much do you weigh? D - What is the heaviness?
5, One way to stop tooth decay is ...... less sugar.
A - you eat   B - to eat   C - for eating   D - you are eating
6,..........in town , mine is the largest
A - Of all schools    B - all of the schools   C - In all schools  D - Of all the schools
7, Sugar adds taste .....the food we eat
A - for   B - with    C - to   D - in

Cho tam giác ABC và điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, L theo thứ tự là trung điểm các cạch BC, AC, AB. Trên tia đối các tia IM, JM, LM theo thứ tự lấy các điểm A', B', C' sao cho IA' = IM, JB' = JM, LC' = LM (Toán học - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Cao Hàn Linh Băng
Thứ 7, ngày 20/05/2017 18:26:20
Cho tam giác ABC và điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, L theo thứ tự là trung điểm các cạch BC, AC, AB. Trên tia đối các tia IM, JM, LM theo thứ tự lấy các điểm A', B', C' sao cho IA' = IM, JB' = JM, LC' = LM.
a) Chứng minh ba đường thẳng AA', BB', CC' đồng quy tại M1
b) Chứng minh khi M di động thì MM1 luôn đi qua trọng tâm G của tam giác ABC
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 21 - 27/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Huyền Thu 184
2 DOREMON 106
3 Bảo Ngọc 92
4 Lê Thị Thảo Nguyên 43
5 Đặng Ánh 37
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 DOREMON 182 721
2 Huyền Thu 161 650
3 Mốc 123 532
4 Cô giáo Lan 79 344
5 FA 40 143
Google Facebook
scroll top