Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Supply the corect form of the words in brackets: I (meet) ... him at the movie theatre last night. 2) He (go) ... to the English club every Sunday. 3) We (play) ... football now (Tiếng Anh - Lớp 7)

Triệu Lưu
Thứ 5, ngày 22/06/2017 20:05:35
Bài này là bài chia động từ.M.n giúp tớ với nha.THANK YOU .
I. Supply the corect form of the words in brackets:(5m)
1. I (meet) ................... him at the movie theatre last night.
2. He (go) ........... to the English club every Sunday.
3. We (play) ............ football now.
4. She (come) ........... tomorrow morning.
5. They (clean) ........... the room once a day.
6. She (not watch).................. television every night.
7. Ba went to the doctor because he (be)......... sick.
8. We always (go) ............. to Nha Trang on vacation.
9. My mother (cook) ..................... dinner at the moment.
10. We (have) ................ a test next week.

Tìm x biết: a) (x + 3)(x^2 - 3x + 9) - x(x - 1)(x + 1) - 27 = 0. b) (x - 1)(x + 2) - x - 2 = 0 (Toán học - Lớp 7)

to tien cuong
Thứ 4, ngày 21/06/2017 17:41:16
Tìm nghiệm của các đa thức sau:
1.x^2+2x-3
2.x(1+4x)-(4x^2-3x+1)
3.2(3x^2-x+2)-3(2x^2-x+1)
Tìm x,biết:
1.(x+3)(x^2-3x +9)-x(x-1)(x+1)-27=0
2.(x-1)(x+2)-x-2=0
3.x(3x +2)+(x+1)^2-(2x-5)(2x+5)=0
4.4x -1-/8-x/=x-9
5.3x+1+/x-4/=4
mình cảm ơn trước nha:)

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao BH và CK cắt nhau ở M. Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho CH = CN. Chứng minh BC đi qua trung điểm của KN (Toán học - Lớp 7)

Khánh Linh Lé
Thứ 4, ngày 21/06/2017 16:41:49
1. Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao BH và CK cắt nhau ở M
a) CM: BH=CK
b) tam giác BMC cân
c) KH//BC
d) Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho: CH=CN. Cm: BC đi qua trung điểm của KN
e) Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt CK ở I. Cm: góc IBK= góc HAM
Bài 1 em chỉ k biết làm câu d và e
2. Cho tam giác ABC. Trên tia BA lấy điểm E, trên tia CA lấy điểm F sao cho BE+CF=CF. Cm: đường trung trực của đoạn EF luôn đi qua một điểm cố định.
3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy M,N sao cho AM+AN=AB. Gọi K là trung điểm của mN. Cm: K thuộc 1 đường thẳng cố định

Em hãy đặt mình là En-ri-cô để viết một đoạn thư đáp lại lời bố (Ngữ văn - Lớp 7) (chưa có lời giải)

Chiến Đoàn channel
Thứ 3, ngày 20/06/2017 21:42:51
Câu 1: giải thích câu sau : " bố rất yêu con.... cho đến hết "
Câu 2: em hãy đặt mình là En - ri - cô để viết 1 đoạn thư đáp lời lại bố " từ 5 đến 7 dòng "
GIÚP MÌNH VỚI ! MÌNH ĐANG CẦN GẤP !

Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ, vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy, vẽ tia phân giác At của góc xAy (Toán học - Lớp 7)

Luân Lê
Thứ 3, ngày 20/06/2017 20:21:12
Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ, vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy, vẽ tia phân giác At của góc xAy
Các bạn giúp mình
Câu 3.
a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ
b) Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy
c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy
d) Vẽ tia đối At' của tia At. Vì sao tại At' là tia phân giác của góc x'Ay'
e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.
Câu 4. [Xem hình]
Câu 6. [Xem hình]

Câu 12. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eeke, hãy vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.
Câu 14. [Xem hình]
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top