Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện nếu có): 1. Cl2 -> HCl->Cl2 | KCl-> Cl2->HClO->HCl; 2. MnO2->Cl2->FeCl3->AgCl | NaClO->NaCl->NaOH (Hóa học - Lớp 10)

Lan
Thứ 5, ngày 19/01/2017 11:02:42
Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện nếu có)
1. Cl2 -> HCl -> Cl2
                |
               KCl -> Cl2 -> HClO -> HCl
2. MnO2 -> Cl2 -> FeCl3 -> AgCl
                   |
                 NaClO -> NaCl -> NaOH
Google Facebook
scroll top