Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho C2H5OH phản ứng với chất nào sau đây: Na, ddNaOH, ddBr2, ddHNO3; Cho CH3CHO phản ứng với chất nào sau đây: H2/Ni, ddAgNO3/NH3, O2 (Hóa học - Lớp 11)

Lam Jenny
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:28:33
Cho C2H5OH phản ứng với chất nào sau đây: Na, ddNaOH, ddBr2, ddHNO3
Cho CH3CHO phản ứng với chất nào sau đây: H2/Ni, ddAgNO3/NH3, O2
(Viết các phương trình phản ứng xảy ra kèm điều kiện nếu có)

Hoàn thành dãy chuyển hóa: CH4 --> CH3Cl --> CH3OH --> HCHO --> HCOONH4; C2H4 --> C2H5Cl --> C2H5OH --> CH3CHO --> CH3COOH (Hóa học - Lớp 11)

Lam Jenny
Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:25:23
1. CH4 --> CH3Cl --> CH3OH --> HCHO --> HCOONH4
2. C2H4 --> C2H5Cl --> C2H5OH --> CH3CHO --> CH3COOH

Cần bao nhiêu ml dung dịch Br2 0.2M để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam phenol? Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 (Hóa học - Lớp 11)

NoName.12752
Thứ 2, ngày 24/04/2017 08:54:37
1. Cần bao nhiêu mililit dd Br2 0,2m để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam phenol?
2. Cho 1,84 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2
3. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 7,6 g X tác dụng với Na dư thu đc 1,68 lít H2 ( dktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6g X bằng CuO, đun nóng rồi cho hoàn toàn sản phẩm thu đc tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu đc 21,6 kết tủa.CTPT của A?
4. Cho 2,84gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6g chất rẳn và V lít khí H2(dktc). V có giá trị?
5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hh 2 ancol A, B thuộc dẫy đông đẩng của ancol metylic, người ta thu được 70,4g CO2 và 39,6 gam H2O. Giá trị của m?
6. Ancol no, đơn chức, mạch hở X tạo đc ete. Tỉ khối hơi của Y so vs X gần bằng 1,61. Tên của X là?
7. Khi tách nước từ một chức X có CTPT C4H10O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau ( tính cả đồng phân hình học). CTCT thu gọn của X?
8. Đun nóng hh gồm 2 rượu ( ancol) đơn chức , mạch hở,kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140 độ C. Sau khi phản ứng kết thưc, thu đc 6 gam hh gồm 3ete và 1,8 gam nước. CTPT của 2 rượu trên là?
9. Đun nóng 1 rượu ancol đơn chức X với dd H2SO4 đặc trong dk nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. CTPT của Y là?
10. Cho m gam 1 ancol đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32gam. Hỗn hợp hơi thu đc có tỉ khối đối với Hidro là 15,5. Giá trị của m là?

Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam toluen sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? (Hóa học - Lớp 11)

NoName.12751
Thứ 2, ngày 24/04/2017 08:49:08
1. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam toluen sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
2. Phân tích 2,12 gam một hidrocacbon thơm X thu đc 7,04g CO2 và 1,8 gam H2O. Tỉ khối của X so vs không khí là 3,66. Công thức của X là?
3. Cho hỗn hợp 2 anken liên tiếp trong dãy đồng đảng đi qua dd Br2, thấy có 80g Br2 phản ứng và khối lượng Br2 tăng 19,6g. hai anken đó là? % thể tích của mỗi anken trong hỗn hợp là?
4. Đốt cháy ankyl benxene (A) thu đc 9mol CO2 và 6 mol H2O. CTPT của A?
5. Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng benzen A, B thu đc 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (dktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A,B là?
6. Đốt cháy hết 9,18 gam hai đồng đảng của benzen A,B thu đc 8,1 gam H2O và V lít Co2 (dktc), giá trị của V là?
7. Cracking 5,8g C4H10 thu đc hỗn hợp khí X. Đêm đốt cháy hoàn toàn X thì thu đc a(g) H2O. Giá trị cuẩ là?

Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức, mạch hở X thu được H2O và CO2 với tỉ số mol tương ứng 3:2. Công thức phân tử của x là? (Hóa học - Lớp 11)

NoName.12082
Thứ 4, ngày 19/04/2017 16:26:17
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức, mạch hở X thu được H2O và CO2 với tỉ số mol tương ứng 3:2. Công thức phân tử của x là?
Câu 2. Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, phenol, axit fomic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 0,672 lít H2 (dktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Khối lượng của Y là?
Câu 3. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm hai rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là?
Câu 4. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối ñối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là?
Câu 5. Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là?
Câu 6. Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 30 - 06/05 | Tháng 05-2017 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mốc 46
2 DOREMON 28
3 Adorable Pucca 15
4 Trinh Le 14
5 Huyền Thu 12
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Khải 1 5
Google Facebook
scroll top