Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nucleotit: A:T:G:X = 1:3:4:2. Gen chứa 2314 liên kết hidro. Tính số lượng từng loại nucleotit? 2. Trên một mạch của gen có chiều dài 5100 Angstron. Tỉ lệ giữa hai loại nucleotit là 2/3. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen? 3. Cân bằng phương trình: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 -> Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O (Sinh học - Lớp 10)

Thế Mỹ
Thứ 5, ngày 22/12/2016 12:23:06
Câu 1. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nucleotit: A:T:G:X = 1:3:4:2. Gen chứa 2314 liên kết hidro. Tính số lượng từng loại nucleotit?
Câu 2. Trên một mạch của gen có chiều dài 5100 Angstron. Tỉ lệ giữa hai loại nucleotit là 2/3. Tính số lượng từng loại nucleotit của gen?
Câu 3. Cân bằng phương trình: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 -> Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Lá của cây ưa bóng và cây ưa sáng, tế bào của lá cây nào có nhiều lục lạp hơn? Vì sao. 2) Vì sao mùa hè làm sữa chua nhanh chua hơn mùa đông? 3) Thế nào là bệnh rối loạn chuyển hóa? Kể tên một số loại bệnh rối loạn chuyển hóa? Nêu nguyên nhân gây ra bệnh và biện pháp ngừa bệnh? 4) Trong cơ thể người loại tế bào nào có ti thể nhiều nhất? Vì sao (Sinh học - Lớp 10)

NoName.4341
Thứ 4, ngày 21/12/2016 12:28:47
Câu 1: Lá của cây ưa bóng và cây ưa sáng, tế bào của lá cây nào có nhiều lục lạp hơn? Vì sao
Câu 2: Vì sao mùa hè làm sữa chua nhanh chua hơn mùa đông?
Câu 3: Thế nào là bệnh rối loạn chuyển hóa? Kể tên một số loại bệnh rối loạn chuyển hóa? Nêu nguyên nhân gây ra bệnh và biện pháp ngừa bệnh?
Câu 4: Trong cơ thể người loại tế bào nào có ti thể nhiều nhất? Vì sao

Vận chuyển vật chất qua màng tế bào: Kể tên các chất vào và ra khỏi tế bào? Giải thích về tính phân cực và không phân cực của các chất? Cho ví dụ 2) Phân biệt môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương? 3) Cấu trúc màng tế bào? Đặc điểm về tính hòa tan các chất ở mỗi phần cấu trúc của màng tế bào? (Sinh học - Lớp 10)

nguyen thi lan anh
Thứ 3, ngày 13/12/2016 06:16:54
Câu 1. Kể tên các chất vào và ra khỏi tế bào? Giải thích về tính phân cực và không phân cực của các chất? Cho ví dụ
Câu 2. Phân biệt môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương?
Câu 3. Cấu trúc màng tế bào? Đặc điểm về tính hòa tan các chất ở mỗi phần cấu trúc của màng tế bào?
Google Facebook
scroll top