Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn: Mai (do) her homework; We (learn) English row; My mother (cook) in the kitchen (Tiếng Anh - Lớp 5)

Thứ 7, ngày 05/11/2016 13:26:31 - Đăng lên từ Nguyễn Thị Lâm Vy
Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn:
1) Mai (do) her homework
2) We (learn) English row
3) My mother (cook) in the kitchen
4) They (play) football in the school yard
5) My teacher (tell) a funny story and we (laugh) happily
6) My brother (play) computer games
7) My father (read) a newspaper
8) I (listen) to music
9) My sister (write) a letter to her pen friend
10) I (do) this English exercise
Google Facebook
scroll top