Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi: My sister wakes to be supermarket? There are many flowers in out garden. Does your father cycle to work? The garden is behind name is classroom (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.5409
Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:33:48
1. My sister wakes to be supermarket?
2. There are many flowers in out garden.
3. Does your father cycle to work?
4. The garden is behind name is classroom.

Our Tet holiday? (Tiếng Anh - Lớp 6)

NoName.4779
Thứ 5, ngày 29/12/2016 12:23:16

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh: 1. friday/ on/ does/ Lan/ math/ have/ ? 2. on/ the/ is/ classroom/ my/ second floor. 3. go/ brother/ bus/ work/ her/ by/ does/ to/ ? (Tiếng Anh - Lớp 6)

Anh Gril
Thứ 4, ngày 28/12/2016 03:22:14
1. friday/ on/ does/ Lan/ math/ have/ ?
2. on/ the/ is/ classroom/ my/ second floor
3. go/ brother/ bus/ work/ her/ by/ does/ to/ ?
Google Facebook
scroll top