Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt. 2) Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.5275
Thứ 2, ngày 16/01/2017 22:29:40
1. Viết chương trình nhập 1 mảng A có 5 phần tử kiểu số nguyên. Ghi 5 số từ mảng A vào tệp songuyen.txt
2. Cho tệp songuyen.txt chứa các số nguyên (5 số). Tính tổng các số, ghi kết quả vào tệp ketqua.txt
Google Facebook
scroll top