Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng) Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nhữ Diễm Quỳnh
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 16:56:05
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt

Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN (sử dụng chương trình con nhập mảng). Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con). In kết quả vào tệp Output.txt (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

đào văn dũng
Chủ nhật, ngày 07/05/2017 09:31:10
KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn Tin Học – Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Lập trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và dãy gồm N số nguyên A1, A2,…, AN (sử dụng chương trình con nhập mảng)
Đếm số lượng các số lẻ chia hết cho 5. (Sử dụng chương trình con)
In kết quả vào tệp Output.txt.
Ví dụ:
N = 10
Dãy A: 20  -15  -40   30  35  100  -5   10  12   24
Tệp Output.txt
3

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong tệp C:\SONGUYEN.TXT biết tệp có cấu trúc như sau: Dòng 1 ghi số nguyên dương N (0 < N <= 200) (Tin học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

NoName.10155
Thứ 4, ngày 05/04/2017 09:25:49
Cấu trúc tệp
Viết chương trình tìm số lớn nhất trong tệp C:\SONGUYEN.TXT biết tệp có cấu trúc như sau:
Dòng 1 ghi số nguyên dương N (0<N<=200)
n dòng tiếp mỗi dòng ghi một số nguyên dưoeng N1....Nn
Số nguyên lớn nhất tìm được ghi trong tệp C:\SOMAX.TXT có cấu trúc như sau:
Dòng 1 ghi kết quả tìm được
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 25 - 01/07 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top