Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào? (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Thứ 3, ngày 27/12/2016 02:12:06 - Đăng lên từ Tròn Trinh
Kiểm toán căn bản: Căn cứ vào chương trình kiểm toán khoản mục "Nợ phải trả" dưới đây. Hãy cho biết mỗi thủ tục kiểm toán được nêu (từ thủ tục C đến thủ tục J), thỏa mãn mục tiêu kiểm toán nào?

Xác suất: 4 học sinh ôn tập học kỳ đến cùng một tầng gồm 5 phòng học. Giả sử mỗi người có thể vào một phòng bất kỳ. Tính xác suất để: 1) cả 4 người vào cùng một phòng; 2) 4 người vào 4 phòng khác nhau (Toán học - Đại học) (chưa có lời giải)

Thứ 6, ngày 02/09/2016 15:37:35 - Đăng lên từ Vi
4 học sinh ôn tập học kỳ đến cùng một tầng gồm 5 phòng học. Giả sử mỗi người có thể vào một phòng bất kỳ. Tính xác suất để:
1) cả bốn người vào cùng một phòng;
2) 4 người vào 4 phòng khác nhau.
Google Facebook
scroll top