Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ... - 1 + 1 - 1 = ? (Toán học - Lớp 1)

Nguyen Do
Thứ 3, ngày 02/05/2017 14:28:22
1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ... - 1 + 1 - 1 = ?
​Giúp mình với gấp lắm

2 ngôi nhà đi trước 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi sau 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi giữa 2 ngôi nhà. Hỏi có mấy ngôi nhà? (Toán học - Lớp 1)

Nguyễn Đạt
Thứ 2, ngày 03/04/2017 15:36:09
Toán vui: 2 con vịt đi trước 2 con vịt; 2 con vịt đi sau 2 con vịt; 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
Đáp án: 4 con vịt.
Từ bài toán trên em hãy trả lời bài toán sau:
2 ngôi nhà đi trước 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi sau 2 ngôi nhà; 2 ngôi nhà đi giữa 2 ngôi nhà. Hỏi có mấy ngôi nhà?

Số liền trước và liền sau của số 17 là? Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là? An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo? (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 7, ngày 18/02/2017 13:28:00
Số liền trước và liền sau của số 17 là? Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là? An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Điền số thích hợp vào chỗ trống, Điền dấu ">, <, =" vào chỗ trống (Toán học - Lớp 1)

Thảo Phương
Thứ 5, ngày 16/02/2017 21:18:18
Điền số thích hợp vào chỗ trống
1 + … = 1
1 + … = 2
… + 3 = 3
2 + … = 2
1 + 3 = …
3 + 2 = …
4 + 1 = ……
1 + 3 + 1 = ……
3 + 1 + 1 = …
2 + 0 + 1 =……

Điền dấu “>; <; =” vào chỗ trống
2 + 3 …5
2 + 2 …5
2 + 2….1 + 2
1 + 4 …4 + 1
2 + 1 …1 + 2
5 + 0 …2 + 3

Điền số thích hợp vào chỗ trống (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 5, ngày 16/02/2017 21:04:40
Điền số thích hợp vào chỗ trống
2 + … = 3
… + 3 = 4
… + 2 = 5
​… + 0 = 5

Điền vào chỗ trống ch hay tr (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 5, ngày 16/02/2017 20:03:06
Điền vào chỗ (...)
- ch hay tr:
...ường học; kể ...uyện; ...ật tự; ...anh vẽ; ...ủ nhật
...ắng tinh; ...ong suốt; ...ăm ...ỉ; ...ú ý; ...ú mưa
Con ...im; con ...âu; ...im chích ...òe; cá ...ê

Tính: 1 + 3 = ?, 1 + 4 = ?, 1 + 5 = ? (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 5, ngày 16/02/2017 19:53:30
Tính: 1 + 3 = ?, 1 + 4 = ?, 1 + 5 = ?

Tính: a) 9 + 7 = ?. b) 6 + 6 = ?. c) 4 + 10 = ? (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 4, ngày 15/02/2017 23:09:50
a) 9 + 7 = ?
b) 6 + 6 = ?
c) 4 + 10 = ?
d) 6 : 2 = ?
e) 8 : 4 = ?
f) 9 : 3 = ?
g) 10 : 2 = ?

Tính: a) 1 + 9 = ?. b) 2 + 9 = ?. c) 3 + 9 = ? (Toán học - Lớp 1)

Như Ngọc
Thứ 4, ngày 15/02/2017 19:36:48
a) 1 + 9 = ?
b) 2 + 9 = ?
c) 3 + 9 = ?
d) 7 + 8 = ?
e) 2 + 1 = ?
f) 5 + 5 = ?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top