Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC có BC = 12, CA = 13, trung tuyến AM = 8. Tính diện tích tam giác ABC (Toán học - Lớp 10)

Linh's Chan's
Thứ 7, ngày 20/01/2018 18:29:38
Cho ΔABC có BC=12 , CA=13 trung tuyến AM=8
a) Tính SΔABC, tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của Δ
b) Tính góc B

Tập nghiệm của bất phương trình x^2 + (√3 + √2)x + √6 ≤ 0 (Toán học - Lớp 10)

Hồng Nguyễn
Thứ 7, ngày 20/01/2018 14:56:56
1/ tập nghiệm của bpt x^2+(√3+√2)x+√6 ≤0
2/ txd của hàm số y=√5-4x-x^2
3/ nghiệm của bất pt: x-1/5 >0
                                   5-x ≥0

Phương trình mx^2 - 2(m - 1)x + 4m - 1 = 0 có 2 nghiệm trái dấu khi? (Toán học - Lớp 10)

Hồng Nguyễn
Thứ 7, ngày 20/01/2018 12:57:45
1/ pt x^2-mx+2m=0 khi nghiệm và chỉ khi:
   A m ≤-2 hoặc m ≥1                         B m ≤0 hoặc m ≥8
   C m ≤-8 hoặc m ≥0                         D -8<m ≤0
2/ pt mx^2-2(m-1)x+4m-1=0 có 2 nghiệm trái dấu khi:
   A 0<m<1/4                                       B m>1/4
   C m ∈(-∝;0) ∪ ( 1/4;+∝)                   D m>0
3/ giá trị nào của m thì pt x^2-mx+1-3m=0 có 2 nghiệm trái dấu;
   A m>1/3                                          B m<1/3
   C m>2                                             D m<2
4/cho biểu thức f(x)=x^2-mx-2m, f(x) ≥0, ∀x;
   A m ≤-2 hoặc m ≥1                          B m ≤0 hoặc m ≥8
   C -8≤m≤0                                        D m ≤-8 hoặc m≥0
5/ cho M (0,4) và đg tròn (c): x^2+y^2-8x-6y+21=0 tìm phát biểu đúng:
   A M nằm ngoài (c)                            B M nằm trên (c)
   C M nằm trong (c)                            D M trùng vs tâm (c)

Tam thức y = x^2 - 2x - 3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi? (Toán học - Lớp 10)

Hồng Nguyễn
Thứ 7, ngày 20/01/2018 12:49:16
1/ tam thức y= x^2-2x-3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi:
A x<-3 hoặc x>-1 B x<-1 hoặc x>3
C x<-2 hoặc x>6 D -1<x<3
2/ nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương vs mọi x nhỏ hơn 2?
A f(x)= 3x+6 B f(x)= 6-3x
C f(x)= 4-3x D f(x)= 3x-6
3/ nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm vs mọi số x nhỏ hơn -2/3?
A f(x)= -6x-4 B f(x)= 3x+2
C f(x)= 3x-2 D f(x)= 2x+3

Given a triangle ABC with sides a = 5, b = 6, c = 3. Let M, K be respectively two points of segments AB, BC such that BM = 1, BK = 2. a) Compute angles A, B, C. b) Compute MK and the area of triangle BMK (Toán học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Thanh Trọng La
Thứ 7, ngày 20/01/2018 10:07:13
1) Given a triangle ABC with sides a=5, b=6, c=3. Let M, K be respectively two points of segments AB, BC such that BM=1, BK=2.
a) Compute angles A, B, C
b) Compute MK and the area of triangle BMK
c) Let I be midpoint of MK. Caculate the length of the median from vertex B of triangle BMK.

2) Given triangle ABC. Prove that:
a) If b(b2-a2) = c(a2-c2) then A=60*
b) If a=2b x cosC then triangle ABC is isosceles at A
c) If S=2 x R2 x sinB x sinC then triangle ABC is right triangle at A.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 14 - 20/01 | Tháng 01-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Phương 214 957
2 Trịnh Quang Đức 189 802
3 Hello my friends 135 549
4 Cửu Lý Xuyên 100 434
5 DORAEMON 82 376
Tết 2018 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top