Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Giải phương trình lượng giác: 2cos6x + 2cos4x - 3√cos2x = sin2x + √3. b) cos2x - √3sin4x = 2cos3xcosx + 1. c) 2sin^2x + √3sin2x - 2 = 0 (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Huỳnh Thảo Vy
Thứ 5, ngày 22/06/2017 20:10:52
  1.  2cos6x + 2cos4x - √3 cos2x = sin2x + √3
  2. cos2x -  √3 sin4x = 2cos3xcosx +1
  3. 2sin^2x + √3 sin2x - 2 = 0
  4. 2sin6x - 2sin4x + √3 cos2x = √3 + sin2x

Gọi I, J lần lượt là hai điểm nằm trong Δ ABC và Δ ABD của tứ diện ABCD. M là một điểm tùy ý trên CD. Tìm giao điểm của IJ và (AMB) (Toán học - Lớp 11)

Kuro Usagi
Thứ 5, ngày 22/06/2017 08:39:36
Câu 1/ Gọi I, J lần lượt là 2 điểm nằm trong ΔABC và ΔABD của tứ diện ABCD. M là 1 điểm tùy ý trên CD. Tìm giao điểm của IJ và mp (AMB)
Câu 2/ Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SB.
a) Tìm giao điểm I của BM và (SAC). Chứng minh BI = 2IM
b) Tìm giao điểm J của SA và (BCM). Chứng minh J là trung điểm của Sa.
c) N là điểm tùy ý trên BC. Tìm giao điểm của MN và mp (SAC)
Câu 3/ Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB. I, J, K là 3 điểm trên SA, SB, SC. Tìm giao điểm IK và mp (SBD); SD và mp (IJK); SC và mp (IJK)

Giải phương trình lượng giác: a) cos5x.sin4x = cos3x.sin 2x. b) sin2x.cos3x = sin5x.cos6x (Toán học - Lớp 11)

Nguyễn Thị Thùy Linh
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 13:15:00
dùng công thức tổng thành tích giải các pt 
a. cos 5x .sin 4x= cos 3x .sin 2x
b. sin2x .cos 3x =sin5x.cos6x
c. 4cos 5x/2 .cos3x/2 +2(8sinx -1).cosx =5
d. sinx= √2 sin 5x -cosx
e. ​sin( π/2 +2x)+√3 sin(π -2x)=1

Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N và E lần lượt là các điểm nằm trên AC và AD sao cho AN/AC = 3/4, AE/AD = 2/3. a) Tìm giao điểm của MN và (BCD). b) Tìm giao điểm của BD và (MNE) (Toán học - Lớp 11)

Kuro Usagi
Thứ 6, ngày 16/06/2017 11:36:21
3/ Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm AB, N và E lần lượt là các điểm nằm trên AC, AD sao cho AN/AC = 3/4; AE/AD = 2/3.
a) tìm giao điểm của MN với mp (BCD)
b) tìm giao điểm BD vvới mp (MNE)
c) gọi Q là trung điểm của NE. Tìm giao điểm của MQ với mp (BCD)
4/ Cho hình chóp SABC có O là điểm bên trong ΔABC. D và E là các điểm nằm trên SB và SC. Tìm giao điểm của:
a) DE với mp (SAO)
b) SO và mp (ADE)
5/ Cho tứ diện SABC. I, H lần lượt là trung điểm của SA và AB. Trên đoạn SC lấy điểm K sao cho CK =3KS
a) tìm giao điểm của BC với (IHK)
b) gọi M là trung điểm của HI. tìm giao điểm của đường thẳng KM với mp (ABC)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang đáy lớn AB. Gọi I, J, K là 3 điểm lần lượt trên SA, SB, BC. a) Tìm giao điểm của IK và (SBD). b) Tìm giao điểm của AO và (BMN) (Toán học - Lớp 11)

Kuro Usagi
Thứ 6, ngày 16/06/2017 11:06:39
1/ Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang đáy lớn AB.gọi I, J, K là 3 điểm lần lượt trên SA, SB, BC.
a)Tìm giao điểm của IK với mặt phẳng (SBD)
b)Tìm giao điểm của AO và mặt phẳng (BMN)
2/ Cho tứ diện ABCD. M, N là 2 điểm lần lượt trên AC, AD. O là 1 điểm bên trong ∆BCD (MN ko song song với CD)
a)Tìm giao điểm của MN và mặt phẳng (ABD)
b)Tìm giao điểm của AO và mặt phẳng (BMN)
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top