Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x, biết: a) (x - 7) - (x + 12) = 0; b) x(x + 2) > 0 (Toán học - Lớp 6)

Nguyen The
Thứ 7, ngày 20/01/2018 22:09:35
a ) ( x - 7 ) - ( x + 12 ) = 0
b ) x( x + 2 ) > 0
c ) ( x + 1 ) . (x + 3) < 0

Tìm số nguyên n sao cho: a) n + 7 : n - 5; b) 3n + 21 : n - 5 (Toán học - Lớp 6)

Nguyen The
Thứ 7, ngày 20/01/2018 21:52:59
Tìm số nguyên n sao cho
a ) n + 7 : n - 5
b ) 3n + 21 : n - 5
c ) 2(n + 1) : n - 5

Tìm x ∈ Z, biết: a) |​-9 - x| - 5 = 12; b) 416 + (x - 45) = 387; c) -(x + 84) + 213 = -16 (Toán học - Lớp 6)

ahihi
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:56:45
Bài 1: Tìm x∈ Z
a) |​-9- x|- 5= 12
b) 416+ (x- 45)= 387
c) -( x +84)+ 213= -16
d) 11-( x+ 84)= 97
Bài 2: Tìm a∈​ Z biết ( 6a+ 1)chia hết cho ( 3a- 1)
Bài 3: Rút gọn biểu thức: A= (-a- b+ c)- (-a- b- c)

Tìm x, biết: 9(x + 1) - (3x - 2) = 119 (Toán học - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:51:19
Câu 1: Tìm x, biết rằng :
a, 9(x+1)-(3x-2)=119
b, (x+3)(x-2)<0,với x€Z

Tìm số tự nhiên a lớn nhất có hai chữ số sao cho a chia cho 3, cho 5 đều dư 1, a chia cho 4 thì dư 3 và a là số nguyên tố (Toán học - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:40:03
Câu 1: Tìm số tự nhiên a lớn nhất có hai chữ số sao cho a chia cho 3,cho 5 đều dư 1;a chia cho 4 thì dư 3 và a là số nguyên tố
Câu 2: a,Tìm n€N biết 2n + 7 chia hết cho 31
            b,Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2 + 5n + 5 không chia hết cho 25

Tìm số nguyên n để phân số có giá trị là 1 số nguyên (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:32:55
Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị là 1 số nguyên
3n-1/5
n-1/n+2
3n-1/4n+1

Vẽ 12 đường thẳng sao cho mỗi đường thẳng có 5 giao điểm với các đường thẳng khác. Tìm các chữ số a, b để 24a68b chia hết cho 45 (Toán học - Lớp 6)

Lê Quân
Thứ 7, ngày 20/01/2018 20:28:43
Câu 1: Vẽ 12 đường thẳng sao cho mỗi đường thẳng có 5 giao điểm với các đường thẳng khác
Câu 2: a,Tìm các chữ số a,b để 24a68b chia hết cho 45
            b,Tìm n€N để 4n^2 + 2 chia hết cho 2n + 1

Tìm tất cả các số nguyên a, biết: a) a + 2 là ước của 7; b) 2a là ước của -10 (Toán học - Lớp 6)

Trần Thảo
Thứ 7, ngày 20/01/2018 19:09:43
Tìm tất cả các số nguyên a, biết:
a) a + 2 là ước của 7
b) 2a là ước của -10
c) 2a + 1 là ước của 12
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 14 - 20/01 | Tháng 01-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Phương 214 957
2 Trịnh Quang Đức 189 802
3 Hello my friends 135 549
4 Cửu Lý Xuyên 100 434
5 DORAEMON 82 376
Tết 2018 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top