Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm x biết: a) (x + 3)(x^2 - 3x + 9) - x(x - 1)(x + 1) - 27 = 0. b) (x - 1)(x + 2) - x - 2 = 0 (Toán học - Lớp 7)

to tien cuong
Thứ 4, ngày 21/06/2017 17:41:16
Tìm nghiệm của các đa thức sau:
1.x^2+2x-3
2.x(1+4x)-(4x^2-3x+1)
3.2(3x^2-x+2)-3(2x^2-x+1)
Tìm x,biết:
1.(x+3)(x^2-3x +9)-x(x-1)(x+1)-27=0
2.(x-1)(x+2)-x-2=0
3.x(3x +2)+(x+1)^2-(2x-5)(2x+5)=0
4.4x -1-/8-x/=x-9
5.3x+1+/x-4/=4
mình cảm ơn trước nha:)

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao BH và CK cắt nhau ở M. Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho CH = CN. Chứng minh BC đi qua trung điểm của KN (Toán học - Lớp 7)

Khánh Linh Lé
Thứ 4, ngày 21/06/2017 16:41:49
1. Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao BH và CK cắt nhau ở M
a) CM: BH=CK
b) tam giác BMC cân
c) KH//BC
d) Trên tia đối của tia CA lấy N sao cho: CH=CN. Cm: BC đi qua trung điểm của KN
e) Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt CK ở I. Cm: góc IBK= góc HAM
Bài 1 em chỉ k biết làm câu d và e
2. Cho tam giác ABC. Trên tia BA lấy điểm E, trên tia CA lấy điểm F sao cho BE+CF=CF. Cm: đường trung trực của đoạn EF luôn đi qua một điểm cố định.
3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy M,N sao cho AM+AN=AB. Gọi K là trung điểm của mN. Cm: K thuộc 1 đường thẳng cố định

Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ, vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy, vẽ tia phân giác At của góc xAy (Toán học - Lớp 7)

Luân Lê
Thứ 3, ngày 20/06/2017 20:21:12
Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ, vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy, vẽ tia phân giác At của góc xAy
Các bạn giúp mình
Câu 3.
a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 độ
b) Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy
c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy
d) Vẽ tia đối At' của tia At. Vì sao tại At' là tia phân giác của góc x'Ay'
e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.
Câu 4. [Xem hình]
Câu 6. [Xem hình]

Câu 12. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eeke, hãy vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.
Câu 14. [Xem hình]

Tính hợp lí: 325 x (-87) - 13 x (-5)^2 x 3 - 25 x 87 - 337 x 75 (Toán học - Lớp 7)

Nguyễn Ahihi
Thứ 2, ngày 19/06/2017 21:23:11
Tính hợp lí
a) 325 x (-87) - 13 x (-5)^2 x 3 - 25 x 87 - 337 x 75
b) 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6 + 7 + 8 + 9 - 10 - 11 - 12 + ... + 85 + 86 + 87 - 88 - 89 - 90

Cho góc xOy khác góc bẹt. Vẽ Oz là phân giác của góc xOy. Điểm A là điểm trên tia Ox (A khác O). Qua A vẽ đường thẳng thẳng d vuông góc với Ox. Chứng minh Oz cắt đường thẳng d (Toán học - Lớp 7)

Ice
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 20:24:42
​Câu 1. Cho góc xOy khác góc bẹp. vẽ Oz là phân giác xOy. điểm A là điểm tren tia Ox ( A khác O). qua A vẽ đg thẳng d vuông góc vs Ox. CM: Oz cắt d
Câu 2. Qua điểm A ở ngoài đg thẳng d vẽ 2017 đg thẳng đôi 1 phân biệt. CT: có ít nhất 2016 đg thẳng cắt d

Tính B = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99. Tính C = 1 + 3 + 5 + ... + 997 + 999. Tính D = 10 + 12 + 14 + ... + 994 + 996 + 998 (Toán học - Lớp 7)

NoName.17734
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 12:48:43
Tính B = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99
Tính C = 1 + 3 + 5 + ... + 997 + 999
Tính D = 10 + 12 + 14 + ... + 994 + 996 + 998

Cho 2 đa thức: f(x) = 2x^2(x - 1) - 5(x + 2) - 2x(x - 2) và g(x) = x^2(2x - 3) - x(x + 1) - (3x - 2). Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến (Toán học - Lớp 7)

to tien cuong
Chủ nhật, ngày 18/06/2017 10:24:17
cho 2 đa thức:f(x) =2x^2(x-1)-5(x+2)-2x(x-2) ; g(x)=x^2(2x -3) -x(x+1)-(3x-2) 
a.thu gọn và sắp xếp f(x) vã g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến
b.tính h(x) =f(x) -g(x) và tìm nghiệm của h(x)
giúp mình nha:)))))

Cho Δ ABC vuông tại A. Đường phân giác của góc B cắt AC tại H. Kẻ HE ⊥ BC (E ∈ BC). Đường thẳng EH và BA cắt nhau tại I. a) Chứng minh Δ ABH = Δ EBH. b) Chứng minh BH là đường trung trực của AE (Toán học - Lớp 7)

Nguyễn Thị Vui
Thứ 7, ngày 17/06/2017 20:46:52
Cho Δ ABC vuông tại A. Đường phân giác của góc B cắt AC tại H. Kẻ HE ⊥ BC (E ∈ BC). Đường thẳng EH và BA cắt nhau tại I.
a) Chứng minh Δ ABH = Δ EBH
b) Chứng minh BH là đường trung trực của AE
c) So sánh HA và HC
d) Chứng minh BH ⊥  IC. Có nhận xét gì về Δ IBC
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 18 - 24/06 | Tháng 06-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top