Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Rút gọn biểu thức: a) (x - 2y).(x + 2y) + (x + 2y)^2. b) (x^2 - xy + y^2).(x^2 + xy + y^2). c) (x - 2y + 3z).(x + 2y - 3z) (Toán học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Trần Yến Vy
Thứ 6, ngày 28/07/2017 19:54:52
Bài 1: Rút gọn biểu thức:
a) (x-2y).(x+2y)+(x+2y)^2
b) (x^2-xy+y^2).(x^2+xy+y^2)
c) (x-2y+3z).(x+2y-3z)
d) (3x^3+3x+1).(3x^3-3x+1)-(3x^3+1)
Bài 2: Tìm x:
a) (x+3)^2-(x-4).(x+8)=1
b) 3.(x+2)^2+(2x-1)^2-7.(x+3).(x-3)=36

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5xy^2 - 10xyz + 5xz^2; b) 3x^2.(a + b + c) + 36xy.(a + b + c) + 108y^2.(a + b + c) (Toán học - Lớp 8)

Hà Quỳnh
Thứ 6, ngày 28/07/2017 18:36:09
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử:
a) 5xy^2 - 10xyz + 5xz^2
b) 3x^2.(a + b + c) + 36xy.(a + b + c) + 108y^2.(a + b + c)

Phân tích đa thức thành nhân tử: 2(x^2 - 6x + 1)^2 + 5(x^2 - 6x + 1)(x^2 + 1) + 2(x^2 + 1)^2 (Toán học - Lớp 8)

Trúc Giang
Thứ 6, ngày 28/07/2017 18:04:06
cho e hỏi bài tập phân tích đa thức thành nhân tử này với ạ:
e) 2(x^2 - 6x + 1)^2 + 5(x^2 - 6x + 1)(x^2 + 1) + 2(x^2 + 1)^2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức: a) (3x - 1)^2 - 16; b) (5x - 4)^2 - 49x^2; c) (2x + 5)^2 - (x - 9)^2; d) (3x + 1)^2 - 4(x - 2)^2 (Toán học - Lớp 8)

Khánh Phương
Thứ 6, ngày 28/07/2017 14:57:40
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức:
a) (3x - 1)^2 - 16
b) (5x - 4)^2 - 49x^2
c) (2x + 5)^2 - (x - 9)^2
d) (3x + 1)^2 - 4(x - 2)^2
e) 4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2

Tứ giác ABCD có AB = BC, AD = DC = AC và góc A = 105 độ. Tính các góc còn lại của tứ giác (Toán học - Lớp 8)

Pé's Cuồng Tùng
Thứ 6, ngày 28/07/2017 13:49:41
1. Tứ giác ABCD có AB = BC, AD = DC = AC và góc A = 105 độ  . Tính các góc còn lại của tứ giác.
2. Cho tứ giác ABCD biết ; góc B + góc C = 200 độ ; góc B + góc D = 180 độ ; góc C + góc D = 120 độ 
a) Tính các góc của tứ giác.
b) Các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau ở I. Chứng minh: góc AIB = (góc C+góc D) / 2

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3x^2 - 12y^2; b) x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - 27z^3; c) x^2 - 2xy + y^2 - xz + yz; d) x^2 - y^2 - x + y (Toán học - Lớp 8)

Hà Quỳnh
Thứ 6, ngày 28/07/2017 12:59:29
Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 3x^2 - 12y^2
b) x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - 27z^3
c) x^2 - 2xy + y^2 - xz + yz
d) x^2 - y^2 - x + y
e) a^3x - ab + b - x

Tìm x, biết: a) a) x(x - 50) - 4x + 20 = 0; b) x(x + 6) - 7x - 42 = 0; c) x^3 - 5x^2 + x - 5 = 0; d) x^4 - 2x^3 + 10x^2 - 20x = 0 (Toán học - Lớp 8)

Hà Phương
Thứ 6, ngày 28/07/2017 12:44:39
Tìm x, biết 
a) x.(x-50-4x+20=0
b) x.(x+6)-7x-42=0
c) x^3-5x^2+x-5=0
d) x^4-2x^3+10x^2-20x=0
​Phân tích đa thức thành nhân tử 
a) 3x.(x+1)^2-5x^2.(x+1)+7.(x+1)
b) x^4+x^3+x+1
c) x^4-x^3-x^2+1
d) ax^2+a^2y-7x-7y
e) x.(x+1)^2+x.(x-5)-5.(x+1)^2

Cho hình thang ABCD, AB là đáy nhỏ. DB vuông góc với BC, góc C = 60 độ. a) Tính các góc còn lại của hình thang cân. b) M là trung điểm của DC. Chứng minh ABMD là hình bình hành (Toán học - Lớp 8)

Xuan Thuy
Thứ 6, ngày 28/07/2017 12:41:09
Cho hình thang ABCD. AB là đáy nhỏ. DB vuông góc với BC. góc C =60 độ.
a) Tính các góc còn lại của hình thang cân 
b) M là trung điểm DC. cm:ABMD là hình bình hành
c) Cho BC = 5 cm . Tính các góc còn lại của hình bình hành

Cho hình thoi ABCD. Trên tia đối CD lấy K bất kì, AK cắt DB, DC lần lượt tại E, F. a) Hãy nêu vài tính chất về cạnh, góc, đường chéo của hình thoi ABCD. b) Chứng minh AE/EK = AD=DK (Toán học - Lớp 8)

Mon Mon
Thứ 6, ngày 28/07/2017 09:56:09
Cho hình thoi ABCD. Trên tia đối CD lấy K bất kì, AK cắt DB, DC lần lượt tại E, F
a, Hãy nêu vài tính chất về cạnh, góc, đường chéo của hình thoi ABCD.
b, Chứng minh AE/EK = AD=DK
c, Chứng minh DC/DK = AD/DK = AF/AK
d, Chứng minh AE.AK = AF.EK
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Được Yêu thích và Điểm số cao nhất
Tuần 23 - 29/07 | Tháng 07-2017 | Yêu thích
Google Facebook
scroll top