Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi K là trung điểm của AH. Từ A hạ đường vuông góc với AB và AC tại D và E. Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Thứ 7, ngày 21/01/2017 22:13:55 - Đăng lên từ Vũ Bích Trâm
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi K là trung điểm của AH. Từ A hạ đường vuông góc với AB và AC tại D và E. Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M.
a) Chứng minh A, I, D, H, E thuộc một đường tròn
b) Chứng minh MK vuông góc với AO
c) Chứng minh M, D, K, E thẳng hàng
d) Chứng minh MD.ME = MH^2

Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2 (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Thứ 7, ngày 21/01/2017 21:51:07 - Đăng lên từ Việt Nam
Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2
Bài 5. Cho hệ phương trình 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0.
Bài 6. Giải và biện luận hệ phương trình: x - my = 2; mx - 4y = m - 2
Bài 7. Cho hệ phương trình: 2x + 3y = m; 25x - 3y = 3. Tìm m để phương trình có nghiệm x > 0, y < 0.
Bài 8. Cho hệ phương trình x + my = 4; nx + y = -3

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK/BK = 1/2. Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho CL/BL = 2/1. Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính S ABC biết S BQC = a^2 (Toán học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Thứ 3, ngày 17/01/2017 22:05:58
Bài 1
Cho hình bình hành ABCD. Một cát tuyến qua D cắt cạnh BC ở N (cát tuyến là đường thẳng đi qua cắt cạnh A tại điểm B ý m.n) cắt đường AB ở M.
a) Chứng minh tích AM.CN không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến qua D
b) Chứng minh hệ thức ID^2 = IM.IN
Bài 2
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B', C'. Chứng minh S ABC / S AB'C' = AB/AB'.AC/AC'
Bài 3
Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho AD = 1/4AB, BE = 1/4BC, CF = 1/4CA. Tính S DEF biết S ABC = a^2
Bài 4
Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho AK/BK = 1/2. Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho CL/BL = 2/1. Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính S ABC biết S BQC = a^2
Google Facebook
scroll top