Lazi.vn - Kết nối tri thức - Giải đáp vấn đề của bạn
Gửi bài tập bạn cần làm

Treo một viên bi bằng sắt có thể tích 50 cm3 vào móc của một lực kế. a) Tính trọng lượng của viên bi? Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/m3. b) Nhúng chìm viên bi vào trong nước. Tính lực đẩy acsimet tác dụng vào viên bi. Lúc này lực kế có giá trị là bao nhiêu?. c) Nếu viên bi thả vào trong dầu thì nó chìm hay nổi? Tại sao. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3 (Vật lý - Lớp 8)

Thứ 5, ngày 05/01/2017 10:58:06 - Đăng lên từ phạm lê phương thảo
Treo một viên bi bằng sắt có thể tích 50 cm3 vào móc của một lực kế.
a) Tính trọng lượng của viên bi? Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/m3
b) Nhúng chìm viên bi vào trong nước. Tính lực đẩy acsimet tác dụng vào viên bi. Lúc này lực kế có giá trị là bao nhiêu?
c) Nếu viên bi thả vào trong dầu thì nó chìm hay nổi? Tại sao. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3
Google Facebook
scroll top