Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính pH của 500ml dung dịch HCl có hòa tan 112ml khí HCl (đktc)? Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl- 0,4 mol, NO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch lượng muối khan thu được là bao nhiêu? (Hóa học - Lớp 11)

Xanh rêu
Thứ 7, ngày 24/09/2016 12:57:20
a) Tính pH của 500ml dung dịch HCl có hòa tan 112ml khí HCl (đktc)?
b) Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl- 0,4 mol, NO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch lượng muối khan thu được là bao nhiêu?
c) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Ba và Na vào nước thu được dung dịch X và 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để trung hòa hoàn toàn một nửa dung dịch X?

Cho 5.47g hỗn hợp Zn, Fe, Cu vào 170ml H2SO4 0.5M. Thu được dung dịch A và khí B. a) Tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp; b) Dẫn khí B qua Fe3O4 nung nóng. Tính khối lượng Fe thu được? (Chương I Hóa học 9: Các loại hợp chất vô cơ) (Hóa học - Lớp 9)

Nguyễn Thành Đạt
Thứ 7, ngày 24/09/2016 07:20:33
Cho 5.47g hỗn hợp Zn, Fe, Cu vào 170ml H2SO4 0.5M, Thu được dung dịch A và khí B.
a) Tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp
b) Dẫn khí B qua Fe3O4 nung nóng. Tính khối lượng Fe thu được?

Cho E = n^3 - 3n^2 - n + 3, n là số nguyên lẻ. Chứng minh E chia hết cho 48 (Bài toán chia hết) (Toán học - Lớp 8)

Nguyễn Thu Thủy
Thứ 7, ngày 24/09/2016 05:03:33
Cho E = n3 - 3n2 - n + 3, n là số nguyên lẻ. Chứng minh E chia hết cho 48

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Farmers work hard (in/ on/ at/ by) the farm, from morning till night. My mother is always busy with (housework/ the housework/ house work/ all are correct). Doctors (takes care/ takes care of/ take care/ take care of) sick people in hospitals (Tiếng Anh - Lớp 9)

NoName.1046
Thứ 7, ngày 24/09/2016 02:22:23
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Farmers work hard (in/ on/ at/ by) the farm, from morning till night. My mother is always busy with (housework/ the housework/ house work/ all are correct). Doctors (takes care/ takes care of/ take care/ take care of) sick people in hospitals

Supply the correct form of the work in bracket: The teacher decided (accept) the paper. I'd like (have) a look at your new car. Try to avoid (make) him angry (Tiếng Anh - Lớp 10)

Mai Văn Đại
Thứ 7, ngày 24/09/2016 01:47:37
Supply the correct form of the work in bracket: The teacher decided (accept) the paper. I'd like (have) a look at your new car. Try to avoid (make) him angry, His interesting job is (repair) electronic machinery
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/07 | Tháng 07-2018 | Yêu thích
Tháng 6 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top