Học tập trực tuyến - Giải bài tập online | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính thể tích khí H2 thoát ra và tình nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Lê Mỹ Hạnh
Thứ 6, ngày 17/08/2018 21:05:31
1, Nhúng thanh Al nặng 3,24g vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Tính thể tích H2 thoát ra ở đktcvà tìm nồng độ mol của dd thu đc sau phản ứng ( coi thể tích dd trc và sau PỨ không thay đổi )
2, Để hòa tan 5,4g kim loại cần dùng 300g dd HCL 7,3%.
a. xác định CTHH của kim loại ?
b. tính C% dd sau phản ứng?
3, Trong thành phần axit của 1 kim loại a(hóa trị 2). a chiếm 60% kim loại
a. xác định tên KL?
b, tính thể tích dd HCL ( nồng độ 2M) đủ để hòa tan 2,4g KL a nói trên và tính kl khí thoát ra?

Hỏi khi a có giá trị bằng bao nhiêu thì lượng kết tủa D nhiều nhất và ít nhất? (Hóa học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Dương Tử
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:55:55
Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta được dd A..hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hh MgCO3 và BaCO3 có thành phần thay đổi trong đó chứa a% MgCO3 bằng dd HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thu hết vào dung dịch A thu được kết tủa D.Hỏi khi a có giá trị bằng bao nhiêu thì lượng kết tủa D nhiều nhất và ít nhất

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^3 - x^2 - 5x + 125; b) x^3 + 2x^2 - 6x - 27; c) 12x^3 + 4x^2 - 27x - 9 (Toán học - Lớp 8)

An Thái
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:50:54
Phương pháp nhóm các hạng tử
1,Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 
a) x^3 - x^2 - 5x + 125             b) x^3 + 2x^2 - 6x - 27   
c) 12x^3 + 4x^2 - 27x - 9
d) x^4 - 25x^2 + 20x - 4           e) x^2(x^2 - 6) - x^2 + 9   
f) ab(x^2 + y^2)- xy(a^2 + b^2)
Phối hợp các phương pháp thông thường 
2,Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 4x^4 + 4x^3- x^2 - x            b) x^6 - x^4- 9x^3 + 9x^2 
c) x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 16x + 16
d) (xy + 4)^2 - 4(x + y)^2         e) (ab - xy)^2 - (bx - ay)^2   
f) (x^2 + 8x - 34)^2 - (3x^2 - 8x - 2)^2
Làm hộ mik với chiều mai mik phải đi học rùi 

Choose the best answer (Tiếng Anh - Lớp 10)

Takahashi Haruno
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:44:16
Câu 1:If I ............., I would have said hello.
     A.had seen            B.see              C.saw            D.would see
Câu 2:I...................out if I hadn't been so tired.
     A.wiil go            B.went            C.would have gone             D.would go
Câu 3:If I ..............a camera, I would have taken some pictures.
     A.have            B.had             C.would have             D.had had
Câu 4:You won't pass the examination.................you study more.
     A.as long as          B.unless               C.if           D.whether
Câu 5:If only I..............you wanted to invest money in business.
    A.had known            B.knew            C.have known              D. know
Câu 6:If I were to leave my country, I...................disappointed.
    A.probably be             B.would have been              C.will be               D.would be
Câu 7:If he hadn't wasted too much time, he........................in his examination.
    A.would fail           B.wouldn't fail            C.wouldn't have failed              D.won't fail
Câu 8:If I had taken that English course, I.................much progress.
    A.had made             B.would have made           C.made           D.would make
Câu 9:If I....................you, I'd save some of your lottery winning.
     A.be            B.were           C.am              D.was
Câu 10:If the car..............larger, we would have bought it.
    A.had been             B.have been             C.has been               D.been
Câu 11:If I had enough money, I.....................abroad to improve my English.
   A.will go            B.should go          C.would go              D.should have to go

Viết lại các câu bằng từ gợi ý: Mother/ usually/ manager/ household (Tiếng Anh - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Park Jung Woo
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:37:07
Viết câu với từ gợi ý:
1. Mother / usually / manager / household.
2. Family / , / interest / we / share / close / enjoy / delicious / meal / prepare / mother.
3. Main / responsible / be / do / laundry / , / wash / dish / and / take / rubbish.

Hòa tan m1 gam kim loại A hóa trị I vào nước được dung dịch X và V1 lít khí bay ra. Cho V2 lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dd X được dung dịch Y chứa m2 gam chất tan (Hóa học - Lớp 9)

Dương Tử
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:31:39
Hòa tan m1 gam kim loại A hóa trị I vào nước được dung dịch X và V1lit khí bay ra.cho V2 lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dd X được dung dịch Y chứa m2 gam chất tan .Cho dd Y tác dụng hết với dd HCl thấy thoát ra V3lit khi (các khí đo ở đktc)
a) cho V2=V3 hãy biện luận thành phần chất tan trong dd Y thảo V1,V2
b) cho V2=5/3V1
+) lập biểu thức tính m1 theo m2 và V1
+) cho m2=4,42g V1=0,672 lít .hay tính m1 và khối lượng nguyên tử của kim loại A
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 283 1.393
2 My Ngoc 223 1.042
3 Trần Thìn 186 909
4 Nguyễn Thị Thu Trang 192 848
5 Nguyễn Huyền Hảo 163 759
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang