Thành viên: Người dùng vãng lai
Thời điểm bắt đầu: 2019-06-21 00:54:11
Thời điểm kết thúc: 2019-06-21 00:54:11
Tổng số câu: 2
Số câu đã bỏ qua: 2
Số câu đã trả lời: 0
Số câu đúng: 0
Số câu sai: 0
Câu số Thời gian Kết quả Xem lại
1 2019-06-21 00:54:11 Bỏ qua Xem lại
2 2019-07-16 13:32:58 Bỏ qua Xem lại