Lục Vân Tiên 300 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Đều bày tên họ một khi mới tường. Một người ở quận Phan-dương, Tên Hâm họ Trịnh tầm thường nghề văn. Một người ở phủ Dương-xuân, Họ Bùi tên Kiệm tác chừng[41] đôi mươi. Hai người lại gặp hai người, Đều vào một ...

Lục Vân Tiên 299 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Trực rằng: "Rồng xuống vực sâu, Mặc dầu giỡn sóng mặc dầu chơi mây[38]". Tiên rằng: "Hồng hộc đều bay, E khi mỏi cánh lạc bầy về sau[39]". Mảng còn trò chuyện với nhau, Trông chừng kinh địa[40] đã hầu tới nơi.

Lục Vân Tiên 298 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Người hay lại gặp kiểng hay, Khác nào tiên tử chơi rày Bồng-lai. Cùng nhau tả chút tình hoài[36], Năm ba chén rượu một vài câu thơ. Công danh ai chẳng ước mơ, Ba tầng cửa Võ[37] một giờ nhảy qua. Cùng nhau bàn ...

Lục Vân Tiên 297 (Văn học trong nước) Sưu tầm

May duyên rủi nợ dễ phô[32], Chớ nghi Ngô Khởi hãy lo Mãi Thần[33]". Thể Loan vội vã lui chơn, Vân Tiên từ biệt trông chừng Trường-an. Xa xa vừa mấy dặm đàng, Gặp Vương Tử Trực vầy đoàn đều đi. Trải qua thủy tú sơn ...

Lục Vân Tiên 296 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Ngày nay thánh chúa trị đời, Nguyền cho linh phụng gặp nơi ngô đồng[28]. Quản bao chút phận má hồng, Phòng khuya vò võ đợi trông khôn lường. Chàng dầu cung quế xuyên dương[29], Thiếp xin hai chữ tào khương[30] cho ...

Lục vân tiên 295 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Gọi là chút nghĩa tống tình[24], Phòng sau cho khỏi bất bình cùng nhau". Bóng trăng vừa lộ nhành dâu, Vân Tiên vào tạ giây lâu xuất hành. Ra đi vừa thuở bình minh, Thể Loan đứng trước lê đình liễm dung[25]. Thưa ...

Lục Vân Tiên 294 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Đừng đừng theo thói mẹ con, Thác đà mất kiếp tiếng còn bia danh. ** * 2075 Trạng nguyên về tới Đông-thành Lục ông trước đã xây dinh ở làng. Bày ra sáu lễ[50] sẵn sàng, Các quan đi họ cưới nàng ...

Lục Vân Tiên 293 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Thảy đều bắt mẹ con nàng, Đem vào lại bỏ trong hang Thương-tòng. Bốn bề đá lấp bịt bùng, Mẹ con than khóc khôn trông ra rồi. Trời kia quả báo mấy hồi, 2070 Tiếc công son điểm phấn dồi bấy lâu. Làm người cho ...

Lục Vân Tiên 292 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Khen cho lòng chẳng thẹn lòng, Còn mang mặt đến đèo bòng nỗi chi? Ca ca sao chẳng chịu đi[49], 2060 Về cho tẩu tẩu để khi xách giày". Mẹ con đứng thẹn thùng thay, Vội vàng cúi lạy chơn rày trở ra. Trở về chưa ...

Lục Vân Tiên 291 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Bạc vàng châu báu áo quần, Trạng nguyên đem tạ đáp ân ngư tiều, Ngư tiều nay đặng danh biêu[47], Ơn ra một buổi của nhiều trăm xe. 2045 Trạng nguyên chưa kịp trở về, Thấy Quỳnh Trang đã đứng kề trong quân.

Lục Vân Tiên 290 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Trang rằng: "Con có hồng nhan, Cho chàng thấy mặt thời chàng ắt ưa. 2035 Dầu người còn nhớ tích xưa, Mẹ con ta lại đổ thừa Võ công". Cùng nhau bàn luận đã xong, Soi gương đánh phấn ra phòng[46] rước duyên.

Lục Vân Tiên 289 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Võ công từ xuống suối vàng, Thể Loan cùng mụ Quỳnh Trang đeo sầu. Mẹ con những mảng lo âu; "Nghe Vân Tiên sống gặp chầu công danh. Cùng ta xưa có ân tình, 2030 Phải ra đón rước lộ trình họa may". Loan rằng: ...

Lục Vân Tiên 288 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Mấy năm tớ mới gặp thầy, Cùng nhau kể nỗi đắng cay từ ngằn[43]. Ai dè còn thấy bổn quan[44], 2020 Ba năm gìn giữ mồ hoang đã rồi. Trạng nguyên khi ấy mừng vui, Tớ thầy sum hiệp tại nơi Đại-đề. Đoạn thôi xe ...

Lục Vân Tiên 287 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Trạng nguyên khi ấy đi về, Truyền quân bày tiệc lo bề tế riêng: "Tiểu đồng hồn bậu có thiêng, Thỏa tình thầy tớ lòng thiềng ngày nay?" 2005 Đọc văn nhớ tới châu mày, Đôi hàng lụy ngọc tuôn ngay ròng ròng.

Lục Vân Tiên 286 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Thấy vầy nên dửng dừng dưng[41], Làm người ai nấy thì đừng bất nhân. 1995 Tiểu đồng trước giữ mộ phần. Ngày qua tháng lại đã gần ba năm. Của đi khuyên giáo mấy năm, Tính đem hài cốt về thăm quê nhà. Hiềm chưa ...

Lục Vân Tiên 285 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Bạc vàng đem tạ lão bà, Nguyệt Nga từ tạ thẳng qua Đông-thành. Võng điều gươm bạc lọng xanh, Trạng nguyên Tử Trực Hớn Minh lên đàng. Trịnh Hâm về tới Hàn-giang, 1990 Sóng thần nổi dậy thuyền chàng chìm ngay.

Lục Vân Tiên 284 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Còn người Bùi Kiệm máu dê, Ngồi chai bề mặt như sề thịt trâu. Hớn Minh Tử Trực vào tâu, 1980 Xin đưa quốc trạng kịp chầu vinh qui. Một người Bùi Kiệm chẳng đi, Trong lòng hổ thẹn cũng vì máu dê. Trạng nguyên ...

Lục Vân Tiên 283 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Hâm rằng: "Nhờ lượng cố nhân, 1970 Vốn em mới dại một lần xin dung". Trạng rằng: "Hễ đấng anh hùng, Nào ai có giết đứa cùng làm chi. Thôi thôi ta cũng rộng suy, Truyền quân mở trói đuổi đi cho rồi". 1975

Lục Vân Tiên 282 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Minh rằng: "Ai mượn kêu anh? Trước đà đem thói chẳng lành thời thôi. Kéo ra chém quách cho rồi, Để chi gai mắt đứng ngồi căm gan". 1965 Trực rằng: "Minh nóng nói ngang, Giết ruồi ai dụng gươm vàng làm chi.

Lục Vân Tiên 282 (Văn học trong nước) Sưu tầm

Bãi chầu chư tướng trở ra, Trạng nguyên mời hết đều qua dinh ngồi. 1955 Họ Vương họ Hớn họ Bùi, Cùng nhau uống rượu đều vui đều cười. Trạng nguyên mới hỏi một lời: "Trịnh Hâm tội ấy các người tính sao?"
4.5
122 sao / 27 đánh giá
5 sao - 23 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 27 đánh giá
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 02-2020 | Tháng 01-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.818
2 Duy Bách 2.265
3 Hiệp Nguyễn 1.436
4 Hôm nay tôi buồn 1.283
5 Not Mind 1.260
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Tuệ Anh 408 1.990
2 ✨H•oàng×N•gọc 337 1.605
3 Mộc trà [su nek] :)) 212 1.019
4 Vũ Vũ Minh 174 849
5 ... 146 722
Lên đầu trang