Thủy hử - Hồi 44 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Phòng riêng ton tót, Dương Hùng gặp gái voi dày; Đêm vắng xông pha, Thạch Tú giết sư hổ lửa. Bấy giờ Phan Công bảo với Thạch Tú rằng: - Mấy hôm thúc thúc đi vắng nay về thấy đồ đạc hàng họ thu dọn cả vào, nên ...

Thủy hử - Hồi 43 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cẩm Bảo Tử ngõ hẻm gặp Đới Tung; Bệnh Quan Sách, dương oai gặp Thạch Tú. Khi đó Lý Quỳ xông ra đánh nhau với Lý Vân, vừa được dăm bảy hiệp, thì Chu Phú đã vác dao ra ngăn giữ hai bên mà nói lên rằng: - Khoan, ...

Thủy hử - Hồi 42 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Thương mẫu thân, Lý Quỳ giết bốn hổ; Cứu đồng đảng, Chu Quý dốc một lòng Bấy giờ Tống Giang bảo với Lý Quỳ rằng: - Gia Trưởng đi đường bị trúng thử mà chết, phải báo vợ con đến để cứu - Nếu ngươi nhất định ...

Thủy hử - Hồi 41 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Hoàn đạo đồn, nhận ba quyền thiên thư; Tống Công Minh gặp Cửu Thiên Huyền Nữ. Khi đó Tống Giang nói với các vị hảo hán rằng: - Tôi nhờ được anh em cứu vớt lên đây, mấy ngày nay yến ẩm nhàn dung thực là vui vẻ. ...

Thủy hử - Hồi 40 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Giang mưu đánh Quân Vô Vị; Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính Bấy giờ quân mã thành Giang Châu bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc đánh riết, phải rút lui về thành, bọn Lương Sơn theo đuổi đến thì cửa thành đã đóng giữ kiên ...

Thủy hử - Hồi 39 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cướp nghĩa đảng Anh hùng mến anh hùng. Bấy giờ, Tiều Cái cùng các vị Đầu Lĩnh đều ngơ ngác vội vàng, cùng túm nhau để hỏi xem lầm lỡ vì đâu? Quân sư Ngô Dụng liền bảo mọi người rằng: - Trong bức thư lúc ...

Thủy hử - Hồi 38 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Gác Tầm Dương đề thơ tâm huyết; Chốn Lương Sơn nghe nỗi kinh hoàng Bấy giờ Tống Giang cùng Đới Tung thấy chủ hàng toan đi trình quan thì lấy lời xếp dẹp im đi, rồi nhất diện dùng các phép để cứu người con gái tỉnh dậy.

Thủy hử - Hồi 37 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Tống Giang cười nói gợi tức Đới Tung Lý Quỳ hung hăng đánh với Trương Thuận. Bấy giờ Tiết Cấp đương ngồi vắt vẻo trên sảnh, thấy Tống Giang đi đến, liền quát hỏi rằng: - Đứa nào là thằng tù mới vào ở đây?

Thủy hử - Hồi 36 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn; Nơi Giang Phủ đất khách rời chân. Bấy giờ đại hán kia mắng Tống Giang, rồi giơ tay toan đánh, Tống Giang liền đáp lại rằng: - Tôi có tiền thì tôi cho người ta, việc gì đến anh ...

Thủy hử - Hồi 35 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Vũng Lương Sơn, Ngô Dụng cử Đới Tung; Núi Yết Dương, Tống Giang gặp Lý Tuấn. Bấy giờ Tống Thái Công nghe tiếng ồn ào, vội vàng trở dậy bắc thang trèo lên tường xem, thấy ngoài tường đóm thuốc sáng choang, hai viên Đô Đầu dẫn ...

Thủy hử - Hồi 34 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Nơi lữ điếm, Thạch Dũng đưa thư; Vũng Lương Sơn, Hoa Vinh bắn nhạn. Bấy giờ Tần Minh cùng Hoàng Tín đi ra cổng trại, trông thấy hai đường quân mã rất đông, một đường là Tống Giang với Hoa Vinh, đường là Yến Thuận, Vương Nụy ...

Thủy hử - Hồi 33 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Đường Thanh Châu, Trấn Tam Sơn ra sức; Núi Thanh Phong, Tịch Lịch Hỏa mắc mưu. Bấy giờ Lưu Tri Trại mình mặc áo nhung phục, tay cầm quân khí, cưỡi lên mình ngựa, cùng với Hoàng Tín, dẫn hơn một trăm quân, đao gươm sáng quắc, ...

Thủy hử - Hồi 32 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Xem Ngao Sơn Tống Giang bị bắt; Náo Phong Trại Hoa Vinh báo thù. Thanh Phong ở ngay vào giữa quãng ngã ba đất Thanh Châu. Chỗ ấy tên là Thanh Phong trấn đường thông ba mặt, núi non giặc cướp rất nhiều, nhân thế mới đặt trại ...

Thủy hử - Hồi 31 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Võ Hành Giả say rượu bị bắt; Tống Công Minh gặp nạn được tha. Nguyên khi Võ Hành Giả đấu với tiên sinh kia được mười lăm hợp, bèn lừa miếng phá đỉnh nhường cho tiên sinh sấn vào, rồi Hành Giả quay ngoắt lại đằng sau mà chém ...

Thủy hử - Hồi 30 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Trăng sáng mài dao, báo oán giết nhà Đô Giám; Trời đêm lánh nạn, giả sư qua núi Ngô Công. Võ Tòng vác đao trở về Mạnh Châu, vừa đi đường vừa nghĩ quanh co, lại càng căm giận cho bọn nhà họ Trương, không thể nào mà buông tha ...

Thủy hử - Hồi 29 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Thi Ân ba phen vào lao ngục, Võ Tòng một phen náo phi vân. Khi đó Võ Tòng trỏ vào mặt Tưởng Môn Thần mà bảo rằng: - Điều thứ nhất ngươi phải đi khỏi rừng Khoái Hoạt; bao nhiêu đồ đạc để lại đây trao trả cho chủ ...

Thủy hử - Hồi 28 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Trại Bình An, lạy cầu có nghĩa sĩ; Rừng Khoái Hoạt say đánh Tưởng Môn Thần. Khi đó Thi Ân bảo với Võ Tòng rằng: - Xin huynh trưởng hãy ngồi chơi, việc này để tiểu đệ kể rõ ràng đầu đuôi thì mới rõ được.

Thủy hử - Hồi 27 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cự mặt Quản Doanh, anh tù cứng cổ; Mộ danh hảo hán, cậu trẻ ra ân. Khi đó Trương Thanh nói với Võ Tòng rằng: - Việc này không phải là chúng tôi có bụng gì ngăn trở, song chỉ e khi Đô Đầu đến đất Mạnh Châu tất ...

Thủy hử - Hồi 26 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Đường Mạnh Châu, Mẫu Dạ Thoa bán thịt người; Bờ Thập Tự, Võ Đô Đầu gặp hảo hán. Bấy giờ Võ Tòng nói với bốn người hàng phố rằng: - Tôi đây vì việc báo thù mà phải giết người phạm tội, thân này dẫu chết cũng cam, ...

Thủy hử - Hồi 25 (Thi Nại Am) (Văn học nước ngoài) Sưu tầm

Cửu Thúc giấu xương chờ khách hiệp; Võ Tòng giết chị tế hồn anh. Lúc đó Hà Cửu Thúc nằm vật xuống, thì người nhà người cửa đều xúm đen cả vào, kẻ thì phun nước, người thì kêu gọi, hồi lâu mới dần dần tỉnh dậy, rồi Vương bà ...
4.4
97 sao / 22 đánh giá
5 sao - 18 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 22 đánh giá
Vui Buồn Bình thường

X1, IZONE bị 'đối xử như tội phạm' sau scandal gian lận

X1, IZONE bị 'đối xử như tội phạm' sau scandal gian lận Các thành viên phải cúi đầu xin lỗi ở sân bay và bị xóa khỏi chương trình truyền hình đã tham gia.

Noo Phước Thịnh rất thích ra mắt ca khúc mới tại nước ngoài: tuy nhiên, liệu có "hợp phong thủy"?

Noo Phước Thịnh rất thích ra mắt ca khúc mới tại nước ngoài: tuy nhiên, liệu có hợp phong thủy? Noo Phước Thjnh có rất nhiều sân khấu ra mắt ca khúc mới hoành tráng tại quốc tế, nhưng dường như nam ca sĩ "bỏ bê" việc quảng bá tại quê nhà nên hầu hết các sản phẩm này đều có view rất "hẻo". Liệu lần comeback này có đảo ngược được tình thế?

Huỳnh Phương hạnh phúc khoe được Sĩ Thanh mừng sinh nhật mùi mẫn, nhưng lại nhắn "Cảm ơn người dưng" là sao?

Huỳnh Phương hạnh phúc khoe được Sĩ Thanh mừng sinh nhật mùi mẫn, nhưng lại nhắn Cảm ơn người dưng là sao? Khoảnh khắc đón tuổi mới đầy ngọt ngào của Huỳnh Phương bên cạnh Sĩ Thanh khiến ai nấy đều tan chảy vì độ tình của cặp đôi.

Ai ngờ "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae cũng là ARMY cuồng nhiệt: Đi concert BTS và còn ở ngay gần

Ai ngờ nàng Dae Jang Geum Lee Young Ae cũng là ARMY cuồng nhiệt: Đi concert BTS và còn ở ngay gần Cuối cùng thì người hâm mộ cũng nghe được những chia sẻ của nữ diễn viên Lee Young Ae khi có mặt tại concert của BTS.

Võ Điền Gia Huy được đề cử ở hạng mục nam diễn viên phim điện ảnh, truyền hình tại giải Mai Vàng 2019

Võ Điền Gia Huy được đề cử ở hạng mục nam diễn viên phim điện ảnh, truyền hình tại giải Mai Vàng 2019 Giải Mai Vàng là một giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/11 | Tháng 11-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang