Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Trùng hợp CH2=CH2 thì thu được? (Hóa học - Lớp 11)

Ngọc Anh Phạm
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 22:43:03
1. Đun ancol etylic ( C2H5OH ) với H2SO4 đặc, 170°C thì thu được sản phẩm chính là:
A. metan
B.etan
C.axetilen
D.etilen
2. Trùng hợp CH2=CH2 thì thu được
A. polietilen
B. poli(vinyl clorua)
C. polibutađien
D. poliisopren
3.Ankan nào sau đây khi tác dụng với clo (ánh sáng ) tạo thành 1 sản phẩm monoclo duy nhất ?
A. Propan
B. Butan
C. Isobuan
D. Neo-pentan

Đun propin với dung dịch HgSO4, H2SO4 ở 80°C thì thu được sản phẩm là? (Hóa học - Lớp 11)

Ngọc Anh Phạm
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:51:36
1. Đun propin với dung dịch HgSO4, H2SO4 ở 80°C thì thu được sản phẩm là:
A. CH3 - CHO
B. CH3 - CO - CH3
C. CH3 - CH2OH
D. CH3 - CH(OH) - CH3
2. Tên gọi của hợp chất CH2=C(CH3)-CH=CH2theo danh pháp thay thế là
A. isopren
B. 3 - metylbuta-1,3-đien
C. đivinyl
D. 2 - metylbuta-1,3- đien
3. Số đồng phân C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng là
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
4. Trùng hợp CH2=CH2 thì thu được
A. polietilen
B. poli(vinyl clorua)
C. polibutađien
D. poliisopren

Đun ancol etylic (C2H5OH) với H2SO4 đặc, 170°C thì thu được sản phẩm chính là? (Hóa học - Lớp 11)

Ngọc Anh Phạm
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:40:01
1. Đun ancol etylic ( C2H5OH ) với H2SO4 đặc, 170°C thì thu được sản phẩm chính là:
A. metan
B. etan
C. axetilen
D. etilen
2. Ankan nào sau đây khi tác dụng với clo (ánh sáng ) tạo thành 1 sản phẩm monoclo duy nhất ?
A. Propan
B. Butan
C. Isobuan
D. Neo-pentan
3. Chất nào sau đây tạo kết tủa với AgNO3/NH3 ?
A. Butan
B. But-1-en
C. But-1-in
D. But-2-in
4. Thuốc thử để phân biệt metan và etilen là:
A. Dung dịch NAOH
B. Dung dịch Brom
C. Dung dịch HCl
D. Dung dịch NaCl
5. Sản phẩm chính tạo thành khi cho butan-1,3-đien tác dụng với Br2 (40°C ) theo tỉ lệ mol 1:1 là
A. CH2 = CH - CHBr - CH2Br
B. CH2Br - CH = CH - CH2Br
C. CH2Br - CHBr - CHBr - CH2Br
D. CH3 - CHBr - CH = CH2

Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, N. Biết 14,75g hơi A chiếm thể tích đúng bằng thể tích của 8g O2 cùng điều kiện. Xác định A (Hóa học - Lớp 8)

Kim Vy
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:28:04
1. Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, N. Biết 14,75g hơi A chiếm thể tích đúng bằng thể tích của 8g O2 cùng điều kiện. Xác định A
2. Cho 8,96l SO3 (đktc) hấp thụ vào 60g dd H2SO4 98%
a) Xác định công thức Oleum
b) Cần bao nhiêu gam Oleum ở trên và bao nhiêu gam H2O để pha thành 200g dd H2SO4 49%

Cho canxi cacbua vào nước dư thì thu được khí? (Hóa học - Lớp 11)

Ngọc Anh Phạm
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:17:43
A. metan   B. etilen   C. axetilen   D. etan

Hòa tan 26,2g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Al bằng 1,4 lít dd HCl 1M (đủ) thu được 11,2 lít khí (đktc) và dd B. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hh ban đầu và nồng độ mol các chất trong dd B (Hóa học - Lớp 10)

Hợp Xù'xx
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 21:14:05
Hòa tan 26,2g hỗn hợp X gồm CuO, Mg, Al bằng 1,4lit dd HCl 1M (đủ) thu được 11,2lít khí (đktc) và dd B.
1. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hh ban đầu và nồng độ mol các chất trong dd B
2. Nếu lấy 22,49g hh X tác dụng với dd HCl dư, lấy khí thu được tác dụng với 15,68 lit khí Cl2(đktc) với hiệu suất h% thu được hh khí Z. Cho Z tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 65,2925g kết tủa

Đốt cháy hoàn toàn 1 ankadien thì thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của ankadien đó (Hóa học - Lớp 11)

Ngọc Anh Phạm
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 20:57:45
2. Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm metan và axetilen đi qua dung dịch bro dư đến phản ứng hoàn toàn thì thấy có 24 gam brom tham gia phản ứng. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
3. Đun ancol etylic ( C2H5OH ) với H2SO4 đặc, 170°C thì thu được sản phẩm chính là:

A. metan
B.etan
C.axetilen
D.etilen

Hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối so với He là 3,75. Cho hỗn hợp X vào bình kín có sẵn một ít bột Ni rồi nung nóng bình (Hóa học - Lớp 9)

Trang
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 20:55:47
Hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối so với He là 3,75. Cho hỗn hợp X vào bình kín có sẵn một ít bột Ni rồi nung nóng bình. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có dY/H2=10. Tính hiệu suất phản ứng hidro hoá etilen

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất sau: SO2; Fe2(SO4)3 (Hóa học - Lớp 8)

Mai Mai
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 20:30:20
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất sau:
a)SO2
b)Fe2(SO4)3
Please help me!!!

Điện các công thức tính hàm lượng các nguyên tố N, P, K vào chỗ trống dưới đây (Hóa học - Lớp 8)

Nguyễn Trần Tuấn Anh
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 20:16:22
​Điện các công thức tính hàm lượng các nguyên to N, P, K vào chỗ trống sau:
Tỉ lệ phần trăm P trong P2O5 được tính theo công thức:...............
Suy ra hàm lượng P trong phân bón được tính theo công thức:.............
Tỉ lệ phần trăm K trong K2O được tính theo công thức:..............
Suy ra hàm lượng K trong phân bón được tính theo công thức:.............
Hàm lượng N là:................... ghi trên bao bì

Cho 112kg vôi sống chứa 90% CaO tác dụng với nước dư. Tính khối lượng Ca(OH)2 thu được (Hóa học - Lớp 8)

Chanyeol
Chủ nhật, ngày 25/02/2018 19:53:28
1) Cho 112 kg vôi sống chứa 90 % CaO tác dụng với nước dư. Tính khối lượng Ca(OH)2 thu đc
2) Viết PTHH ( nếu có) khi dẫn khí H2 đi qua các ống mắc nối tiếp nung nóng chứa lần lượt các oxit sau MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 25 - 03/03 | Tháng 02-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Bùi Tiến Dũng 335 1.415
2 Huyền Thu 208 960
3 Trần Thị Huyền Trang 161 762
4 Nguyễn Thị Thu Trang 140 549
5 Trịnh Quang Đức 109 489
Nghỉ Tết Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
scroll top