Đố vui tổng hợp Đố vui IQ Đố vui Tư duy Logic Gửi đố vui của bạn

Một người đàn ông quên mất mật khẩu gồm năm chữ số để mở khóa. Bạn hãy giúp anh ta tìm ra mật khẩu với các điều kiện sau

Nguyễn Ngọc Ánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 10/12/2019 16:46:54
1.072 lượt xem
Một người đàn ông quên mất mật khẩu gồm năm chữ số để mở khóa. Bạn hãy giúp anh ta tìm ra mật khẩu với các điều kiện sau:
a. Chữ số thứ năm cộng chữ số thứ ba bằng 14.
b. Chữ số đầu tiên nhỏ hơn hai lần chữ số thứ hai 1 đơn vị.
c. Chữ số thứ tư lớn hơn chữ số thứ hai 1 đơn vị.
d. Chữ số thứ hai cộng chữ số thứ ba bằng 10.
e. Tổng năm chữ số là 30.
Trả lời (39)
NoName.38276
Thứ 3, ngày 10/12/2019 20:39:47

Mật khẩu là 74658.

Giải thích:

Gọi chữ số thứ hai là x.

Chữ số đầu tiên sẽ là 2x - 1

Chữ số thứ ba là 10 - x

Chữ số thứ tư là x + 1

Chữ số thứ năm là 14 - 10 + x

Ta có phương trình:

(2x - 1) + x + (10 - x) + (x + 1) + (14 - 10 + x) = 30

2x - 1 + x + 10 - x + x + 1 + 4 + x = 30

4x + 14 = 30

4x + 16

x = 4. 

 

24 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Công | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 20:26:30
78658
Vì cách làm của mình hơi dài và phức tạp nên không tiện trình bày
6 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Công | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 20:33:33
74658 chớ lộn
4 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khải Kun | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 21:59:02
74658
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khải Kun | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 21:59:04
74658
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
⊱lỢnBoN.η ♡⊰ | Chat Online
Thứ 7, ngày 14/12/2019 17:30:18
74658
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ツღ๓ë๏wღ《čöɾ๏ňå》 | Chat Online
Thứ 2, ngày 16/12/2019 23:16:45

74658
 
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đức Tình | Chat Online
Thứ 7, ngày 21/12/2019 21:05:46
76458
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đức Tình | Chat Online
Thứ 7, ngày 21/12/2019 21:06:28
74658
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quang Han | Chat Online
Thứ 2, ngày 23/12/2019 18:09:18
74658
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Phương Mai | Chat Online
Thứ 3, ngày 24/12/2019 20:28:39
74658
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thích khách 123k | Chat Online
Thứ 4, ngày 25/12/2019 20:06:11
74658
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
maiquoctrung
Chủ nhật, ngày 29/12/2019 20:41:39
74658
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kerenza | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/12/2019 20:55:36
74658
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღnġüÿệt❄thïên❄bănġ︵❣ | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 10:28:04
74658
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hà Trọng Minh Đức | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/01/2020 16:01:29
Mật khẩu là 74658.
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mật khẩu là 74658
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn huy hà | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/01/2020 20:49:58
là 74658 phải ko
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Hoàng | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/01/2020 20:06:12

74658

0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Akako[]~đỏ | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/01/2020 17:21:43
74658
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 19:09:12

Mật khẩu là 74658.

Giải thích:

Gọi chữ số thứ hai là x.

Chữ số đầu tiên sẽ là 2x – 1

Chữ số thứ ba là 10 – x

Chữ số thứ tư là x + 1

Chữ số thứ năm là 14 – 10 + x

Ta có phương trình:

(2x – 1) + x + (10 – x) + (x + 1) + (14 – 10 + x) = 30

2x – 1 + x + 10 – x + x + 1 + 4 + x = 30

4x + 14 = 30

4x + 16

x = 4.

0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 19:12:31
Gọi chữ số thứ hai là a
Chữ số đầu tiên sẽ là 2a - 1
Chữ số thứ ba là 10 - a
Chữ số thứ tư là a + 1
Chữ số thứ năm là 14 - 10 + a
Ta có :
(2a - 1) + x + (10 - a) + (a + 1) + (14 - 10 + a) = 30
2a - 1 + a + 10 - a + a + 1 + 4 + a = 30
4a + 14 = 30
4a = 16
x = 4.
Chữ số đầu tiên là: 2*a-1
Thay a=4 ta có 2*4-1=7
Chữ số thứ 3 là: 10-a
Thay a=4 ta có 10-4=6
Chữ số thứ tư là: a + 1
Thay a=4 ta có 4 + 1=5
Chữ số thứ năm là: 14 - 10 + a
Thay a=4 ta có 14 - 10 + 4= 8
=> Mật khẩu là 74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Thảo | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/02/2020 15:10:08
theo minh là 74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
74658
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thưởng Phạm | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 19:39:56
Đặt     ABCDE
A=2B-1
C=10-B
D=1+B
C+E=14=>E=14-C mà C=10-B=>E=4+B
với điều kiện
A+B+C+D+E=30
<=> 2B-1+B+10-B+1+B+4+B=30
=> B=4
thay vào lại ĐÁP ÁN 74658

 
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tran truc lam | Chat Online
Thứ 2, ngày 02/03/2020 20:01:23
VBXZZZZZZZZZZZZ
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42744
Thứ 5, ngày 05/03/2020 21:37:35
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phùng Thảo | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/03/2020 18:38:47
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
RIPPER 303 | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/03/2020 18:48:56

Mật khẩu là 74658 vì:
Gọi chữ số thứ hai là x.
Chữ số đầu tiên sẽ là 2x - 1
Chữ số thứ ba là 10 - x
Chữ số thứ tư là x + 1
Chữ số thứ năm là 14 - 10 + x
Ta có phương trình:
(2x - 1) + x + (10 - x) + (x + 1) + (14 - 10 + x) = 30
2x - 1 + x + 10 - x + x + 1 + 4 + x = 30
4x + 14 = 30
4x + 16
x = 4. 

0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Anh Thơ | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/03/2020 11:12:46
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Mai | Chat Online
Thứ 3, ngày 28/04/2020 20:35:54
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Trang( Tử Thần) | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/05/2020 13:51:27
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Trang( Tử Thần) | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/05/2020 22:45:42
hình như đề bị sai.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hằng Nguyễn | Chat Online
Thứ 7, ngày 13/06/2020 20:31:03
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hùng tm | Chat Online
Thứ 3, ngày 16/06/2020 18:49:13
74658
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mật khẩu là 74658.
Giải thích:
Gọi chữ số thứ hai là x.
Chữ số đầu tiên sẽ là 2x - 1
Chữ số thứ ba là 10 - x
Chữ số thứ tư là x + 1
Chữ số thứ năm là 14 - 10 + x
Ta có phương trình:
(2x - 1) + x + (10 - x) + (x + 1) + (14 - 10 + x) = 30
2x - 1 + x + 10 - x + x + 1 + 4 + x = 30
4x + 14 = 30
4x + 16
x = 4.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.1
22 sao / 7 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3.1 SAO trên tổng số 7 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 07-2020 | Tháng 06-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mĩ Uyên 2.070
2 M..ệ..t m..ỏ..i( ... 2.032
3 ... 1.771
4 我記得你!! 1.508
5 Ngưu Tử 1.184
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 11.521
2 toán IQ 11.255
3 Đá Đu Đưa 6.008
4 Không tên 5.821
5 ... 5.806
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Lãnh Hàn Băng 244 1.181
2 _Doãn Anh 182 867
3 ... 118 582
4 _.HanցTiԵo._ 119 575
5 Vũ thị Diệu 79 391
Thưởng tháng 5.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang