Gửi bài tập bạn cần làm

Rewrite sentences: What's the height of the mount everest; This boy is strong; My room is smaller than your room (Tiếng Anh - Trình độ khác)

nguyễn thị mỹ duyên
Thứ 5, ngày 27/10/2016 14:52:36
Rewrite sentences
1. what's the height of the mount everest?
How ..........
2. This boy is strong
He ...........
3. My room is smaller than your room
Your room ...........
4. Mr hung drives careful
Mr hung is ....
giúp em trong tối nay nhé em cần gấp

Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn: I (be)...at school at the weekend. She (not study)....on friday; My students (be not)...hard working; He (have).....a new haircut today; My sister (work)....in a bank (Tiếng Anh - Trình độ khác)

Thuat
Thứ 4, ngày 19/10/2016 14:38:57
Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn
I (be)...at school at the weekend. She (not study)....on friday
My students (be not)...hard working
He (have).....a new haircut today
I usually (have)...breakfast at 7:00
She (live).....in a house?
Where your children (be).....?
My sister (work)....in a bank
Dog (like)....meat
She (live)...in Florida
It (rain).....almost every day in Manchester
We (fly)...to Spain every sunmer
My mother (fly).....eggs for breakfast every morning
The bank (close).....at four o'clock
Jonh (try)....hard in class but I(not think) he'll pass
Jo is so smart that she (pass)....every exam without even trying
My life (be).....so boring i just (watch)...tv every night

Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn: Jeff (buy) ... his food in small shops but jane (do) ... all her shopping at the supermarket; She (think) ... her daughter (be) ... a wonderful student; What (do) ... you consider your best accomplishment (Tiếng Anh - Trình độ khác)

Thuat
Thứ 4, ngày 19/10/2016 13:58:53
Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn:
​Jeff (buy) ... his food in small shops but jane (do) ... all her shopping at the supermarket.
She (think) ... her daughter (be) ... a wonderful student.
What (do) ... you consider your best accomplishment?
Diana (like) ... physics chemistry and biology she always (get) ... good marks in her science exams.
He seldom (stay) ... at home in the evening.
The train (not/depart) ... until 10.35 because the weather (be) ... very terrible.
(Do) ... Peter belong to the sport club.
Every country (have) ... a national flag.
The result of the examination (make) ... every body satisfactory.
My comuter (not/work) ... because it (be) ... old.
Susan (live) ... in leeds but she (work) ... in bradford.
I (leave) ... work at 6 o'clock but John (finish) ... word at 5 o'clock.

Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn: When (do) ... your family usually have luch; My girl friend (love) ... walking around late at night during the summer; Jane (read) ... the guardian newspaper but i (read) ... the independent; Fred (cycle) ... to work but his wife (go) ... by car (Tiếng Anh - Trình độ khác)

Thuat
Thứ 4, ngày 19/10/2016 13:08:02
Chia động từ trong ngoặc sang hiện tại đơn:
When (do) ... your family usually have luch.
My girl friend (love) ... walking around late at night during the summer.
Jane (read) ... the guardian newspaper but i (read) ... the independent.
Fred (cycle) ... to work but his wife (go) ... by car.

Lập trình Pascal: Một mặt hàng có giá trị là n đồng (n>=100, n chia hết cho 100), có nhiều tờ tiền với mệnh giá là 100đ, 200đ, 1000đ (Lập trình - Trình độ khác)

NoName.314
Thứ 6, ngày 08/07/2016 02:20:17
Hãy viết chương trình pascal để tính và in ra số tờ tiền mỗi loại để mua mặt hàng trên.

Xác suất thống kê: Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này (Xác suất thống kê - Trình độ khác) (chưa có lời giải)

NoName.87
Thứ 2, ngày 30/05/2016 03:32:10
Một công ty tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia đình về nhu cầu tiêu dùng một loại hàng ở thành phố thì thấy có 280 hộ có nhu cầu về mặt hàng này. Biết tổng số hộ gia đình của thành phố này là 800.000 hộ. Với độ tin cậy 95%, ước lượng số hộ gia đình có nhu cầu về mặt hàng này của toàn thành phố nằm trong khoảng:
a). (522352 ; 567648).
b). (542352 ; 597648).
c). (524072 ; 595928).
d). (532982 ; 602658).

Bài toán đố: Nam hỏi Hùng, Cậu được mấy điểm? (Toán học - Trình độ khác)

Uchiha Obito
Thứ 7, ngày 28/05/2016 10:13:24
Nam hỏi Hùng.
- Cậu được mấy điểm?
Tớ được 8 - Hùng trả lời. Còn cậu.
À.Tính từ điểm cao nhất trừ đi 3. Sau đó cộng cho số 2 rồi trừ đi 3 thì ra.
Hùng chả hiểu.
Chúc các bạn giải được nhé. Bye
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang