Gửi đề thi của bạn

Đề thi Kiểm tra kiến thức thi Quốc gia khối 12 môn Hóa học

Môn thi Hóa học - Lớp 12, Số lượng câu hỏi: 50, Thời gian làm bài: 90 phút, 0 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Văn Minh | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/03/2017 15:30:32
315 lượt xem
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Cộng Đồng Hóa Học Bookgol sưu tầm Trang 1/4 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 (Đề thi gồm có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI QUỐC GIA KHỐI 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Hóa học-lần 2 Thời gian làm bài:90 phút; 50 câu trắc nghiệm ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137. Câu 1: Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2: Cho dãy các ion kim loại : K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là A. K+. B. Ag+. C. Cu2+. D. Fe2+. Câu 3: Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Zn. Câu 4: Hỗn hợp M gồm một peptit mạch hở X và một peptit mạch hở Y (mỗi peptit đều được cấu tạo từ một loại α-aminoaxit, tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X, Y là 5) với tỉ lệ mol là 1 :3. Khi thủy phân m gam hỗn hợp M thu được 81 gam Glyxin và 42,72 gam Alanin. Giá trị của m là A. 104,28. B. 116,28. C. 109,50. D. 110,28. Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 8,0 gam bột Cu và 8,0 gam bột Fe2O3 vào 400,0 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Khối lượng chất rắn chưa tan là A. 3,2 gam. B. 8,0 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Câu 6: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3. D. [Ar]3d74s2và [Ar]3d14s2. Câu 7: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch A. H2SO4 loãng. B. HCl. C. HNO3 loãng. D. KOH. Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 3,80 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trung dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại kìm đó là A. K và Rb. B. Li và Na. C. Rb và Cs. D. Na và K. Câu 9: Cho 7,6 gam hỗn hợp X gồm HCHO và HCOOH (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là A. 43,2 gam. B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 10: Hoá hơi 6,7 gam hỗn hợp A gồm CH3COOH + CH3COOC2H5 + HCOOCH3 thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7g hỗn hợp A thì số gam nước sinh ra là: A. 4,5g. B. 5,8g. C. 5,0g. D. 4,0g. Câu 11: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là A. 17,19. B. 31,31. C. 28,89. D. 29,69. Câu 12: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam O2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là A. 72,22%. B. 65,15%. C. 27,78%. D. 35,25% Câu 13: Cho dãy các kim loại: Mg, Ca, Al, Na. Số kim loại kiềm thổ trong dãy là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 14: Cho các cân bằng sau: (1) 2NH3(k) ⇌ N2(k) + 3H2(k) ; H > 0 ; (3) CaCO3(r) ⇌ CaO(r) + CO2(k) ; H > 0 (2) 2SO2(k) + O2(k) ⇌ 2SO3(k) ; H < 0 ; (4) H2(k) + I2(k) ⇌ 2HI(k) ; H < 0 Trong các cân bằng trên cân bằng nào sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất? A. 2, 4. B. 1, 3. C. 1, 4. D. 1, 2, 3 ,4.     Cộng Đồng Hóa Học Bookgol sưu tầm Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 15: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là A. FeCl3. B. CrCl3. C. FeCl2. D. MgCl2. Câu 16: Cho 14,4g hỗn hợp Fe, Mg, Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, NO, N2O, NO2 trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì được 58,8g muối khan. Số mol HNO3 đã phản ứng là A. 0,768 B. 0,893 C. 0,896 D. 0,783 Câu 17: 2-metyl butan-2-ol là ancol bậc A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 18: Hỗn hợp X: KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2, KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được chất rắn Y gồm CaCl2, KCl và một thể tích oxi vừa đủ để oxi hóa SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn Y tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lượng KCl trong dung dịch T nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl trong X. Thành phần phần trăm về khối lượng của KClO3 trong X là A. 46,29% B. 58,56% C. 76,12% D. 10,68% Câu 19: Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng A. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu B. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam C. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam D. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là A. 4,72. B. 7,42. C. 5,72. D. 5,42. Câu 21: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 0,7396: 1 và hiệu số mol giữa chúng là cực đại. Xà phòng hóa hoàn toàn 86,96 gam X bằng dung dịch KOH dư thu được 1 muối duy nhất (không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương) có khối lượng m1 gam và 2 ancol đơn chức. Lấy toàn bộ lượng ancol CuO nung nóng rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch Br2 dư thì thấy có a mol Br2 phản ứng. Giá trị của a là A. 2,24 mol B. 0,60 mol C. 1,36 mol D. 1,78 mol Câu 22: Axit acrylic có công thức cấu tạo là A. CH2=CH-COOH B. CH3-COOH C. HOO-COOH D. CH2=C(CH3)-COOH Câu 23: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là A. poli(vinyl clorua) B. poli(metyl metacrylat) C. Polietilen D. poliacrilonitrin Câu 24: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là A. 52,48 gam B. 42,58 gam C. 52,68 gam D. 13,28 gam Câu 25: Cho dãy các chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ. Số chất trong dãy thuộc loại đisaccarit là A. 1. B. 2 C. 3 D. 4 Câu 26: Cho các chất sau: Cr(OH)2 , CrO3, Al2O3, NaHCO3 . Số chất thể hiện tính lưỡng tính là: A. 3 B. 1 C. 2 . D. 4 Câu 27: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CxHyO2. Điều kiện để X là anđehit no, mạch hở là A. y = 2x + 2 B. y= 2x - 4 C. y = 2x D. y = 2x -2 Câu 28: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X: A. C2H5COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. C2H3COOC2H5. D. CH3COOC2H5. Câu 29: Phèn chua có công thức phân tử là A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O B. K2SO4. Fe2(SO4)3.24H2O C. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O D. K2SO4. Cr2(SO4)3.24H2O Câu 30: Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây? A. MgO B. CaO C. Al2O3 D. CuO Câu 31: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Ala-Ala-Gly-Gly. B. Gly-Ala-Gly. C. Ala-Gly-Gly. D. Ala-Gly. Cộng Đồng Hóa Học Bookgol sưu tầm Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 32: Cho các chất C6H5OH(1), CH3-C6H4-OH(2), C6H5-CH2-OH(3) các chất cùng dãy đồng đẳng là A. 1 và 3. B. 1,2 và 3. C. 2 và 3. D. 1 và 2. Câu 33: Cho 0,1 mol peptit X mạch hở (X cấu tạo từ các amino axit đều chỉ chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa lượng KOH gấp đôi lượng cần cho phản ứng, thu được dung dịch chứa khối lượng chất tan tăng 54,2 gam so với khối lượng của X. Số liên kết peptit trong một phân tử X là: A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Câu 34: Một hỗn hợp X gồm 2 ankin khi đốt cháy thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Hỗn hợp X có thể cộng tối đa bao nhiêu gam Br2? A. 24 gam. B. 16 gam. C. 32 gam. D. 4 gam. Câu 35: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A. 1,792 lít. B. 2,912 lít. C. 1,344 lít. D. 2,240 lít. Câu 36: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HCl. B. 2H2O2 O2 + 2H2O. C. NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O. D. CH3COONa (r) + NaOH (r) Na2CO3 + CH4. Câu 37: Kim cương, than chì và than vô định hình là A. các đồng phân của cacbon. B. các đồng vị của cacbon. C. các dạng thù hình của cacbon. D. các hợp chất của cacbon. Câu 38: Hỗn hợp X gồm 3 chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là A. 17,92 B. 70,40 C. 35,20 D. 17,60 Câu 39: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. mantozơ. D. saccarozơ. Câu 40: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? A. Amoniac, etylamin, anilin. B. Anilin, amoniac, metylamin. C. Etylamin, anilin, amoniac. D. Anilin, metylamin, amoniac. Câu 41: Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là A. 21,60 gam B. 24,20 gam C. 25,32 gam D. 29,04 gam. Câu 42: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+, b mol Al3+, c mol SO42-, d mol Cl-. Biểu thức liên hệ a,b,c,d, là A. a + 3b = c + d B. a + 3b = 2c + d C. a +2b = c +d D. a +2b = c + 2d Câu 43: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2? A. Propyl axetat B. Vinyl axetat C. Phenyl axetat D. Etyl axetat Câu 44: Dùng phích đựng nước lâu ngày bạn sẽ thấy hiện tượng là xung quanh thành ruột phích có một lớp cặn bám vào. Theo bạn dùng chất nào sau đây để làm sạch được lớp cặn đó? A. CH3COOH B. NH3 C. NaOH D. NaCl Câu 45: Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 46: Đốt cháy hỗn hợp gồm 0,96 gam Mg và 2,24 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 60 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z,thu được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là ot ot ot oCaO,t Cộng Đồng Hóa Học Bookgol sưu tầm Trang 4/4 - Mã đề thi 132 A. 46,15%. B. 43,64%. C. 53,85%. D. 56,36%. Câu 47: Thành phần chính của quặng photphorit là A. 3Ca3(PO4)2. CaF2. B. Ca3(PO4)2. C. Ca(H2PO4)2. D. NH4H2PO4. Câu 48: X là hiđrocacbon mạch hở phân tử không chứa quá 3 liên kết pi. Hỗn hợp Y gồm X và lượng H2 gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X. Cho hỗn hợp Y đi qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 31/3. Đốt m gam Z cần vừa đủ 13,44 lít O2 rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và KOH 0,25M thì thu được khối lượng kết tủa là A. 33,49 gam B. 37,43 gam C. 39,40 gam D. 35,46 gam Câu 49: Cho kim loại đồng lần lượt vào các dung dịch sau: NaOH, HCl, CuCl2, FeCl3, AgNO3. Số dung dịch có phản ứng là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 50: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. Metylamin. B. Trimetylamin. C. Phenylamin. D. Đimetylamin ----------- HẾT ----------
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Scarlett Johansson khẳng định Black Widow đã chết

Scarlett Johansson khẳng định Black Widow đã chết Nhiều người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) vẫn không tin rằng đả nữ Black Widow đã bỏ mạng sau “Avengers: Endgame”. Nhưng ScarJo đã dập tắt niềm hy vọng mong manh của họ.

Bom tấn siêu anh hùng của Vin Diesel gây tranh cãi từ trailer đầu tiên

Bom tấn siêu anh hùng của Vin Diesel gây tranh cãi từ trailer đầu tiên Sony muốn tạo ra vũ trụ siêu anh hùng mới từ “Bloodshot” (2020) cùng Vin Diesel. Nhưng trailer đầu tiên hiện khiến bộ phim mắc phải không ít hoài nghi.

Miranda Kerr tiết lộ bí quyết luôn trẻ đẹp cho các bà bầu

Miranda Kerr tiết lộ bí quyết luôn trẻ đẹp cho các bà bầu Siêu mẫu Miranda Kerr vừa bật mí cách để hội chị em trông vẫn xinh đẹp, rạng rỡ dù đang ở trong những ngày thai kỳ đầy lo lắng, mệt mỏi.

Đinh Mạnh Ninh: 'Vẫn chưa thể cân bằng sau 2 năm chia tay người yêu'

Đinh Mạnh Ninh: 'Vẫn chưa thể cân bằng sau 2 năm chia tay người yêu' Nam ca sĩ chia sẻ anh dự định kết hôn vào năm 30 tuổi, nhưng sau đó bạn gái bất ngờ nói lời chia tay. Hiện, anh vẫn chưa quên mối tình cũ.

Sau thành công ở Cơ trưởng Trung Quốc và Tru Tiên, Lý Thấm lại có thêm phim mới sắp lên sóng

Sau thành công ở Cơ trưởng Trung Quốc và Tru Tiên, Lý Thấm lại có thêm phim mới sắp lên sóng Với Cơ trưởng Trung Quốc, Lý Thấm đã nhận được không ít lời bình tích cực và có được sự ủng hộ của một lượng fans lớn.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Câu 27
Câu 28
Câu 29
Câu 30
Câu 31
Câu 32
Câu 33
Câu 34
Câu 35
Câu 36
Câu 37
Câu 38
Câu 39
Câu 40
Câu 41
Câu 42
Câu 43
Câu 44
Câu 45
Câu 46
Câu 47
Câu 48
Câu 49
Câu 50
Lên đầu trang