Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15 phút Tin 8 học kì 1

Môn thi Tin học - Lớp 8, Số lượng câu hỏi: 10, Thời gian làm bài: 15 phút, 5 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Nguyễn Thị Hồng Điệp | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 21:20:22
386 lượt xem
Bình luận
Giang Thanhh | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 21:44:34
C B A A A C D A B B
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.7
11 sao / 3 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Hãy chọn MỘT đáp án đúng nhất: Câu 1: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây: Đáp án: A. Ngôn ngữ tự nhiên B.Ngôn ngữ lập trình C.Ngôn ngữ máyD. Tất cả đáp án trên đều đúngCâu 2: Để in thông tin ra màn hình nhưng không đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo, ta phải dùng câu lệnh gì trong Pascal? Đáp án: A.Read();B.Write(); C.Writeln();D.Readln(); Câu 3: Trong các tên biến, hằng... sau đây, tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal? Đáp án: A. tamgiacB. Program C. 8a~D. bai tap Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? Đáp án: A. Var tb: real;B. Var x := integer; C. Const x = realD. Var R = -1 Câu 5: Để thoát chương trình Pascal, ta sử dụng tổ hợp phím nào? Đáp án: A. Alt + F9B. Ctrl + F9 C. Alt + XD. Ctrl + Shift + Delete Câu 6: Hãy chuyển biểu thức toán học 9-42+(5+3)4+(7-2)+4+254 sang biểu thức trong Pascal. Đáp án: A. 9-((4*2+(5+3))/(4+(7-2)))+4+25/4 B. (9-((4*2+(5+3)))/(4+(7-2))+4+25/4 C. 9-((4*4+(5+3))/(4+(7-2)))+4+25/4 D. 9-4*4+(5+3)/(4+(7-2))+4+25/4 Câu 7: Trong Pascal, nếu x là biến kiểu số thực thì phép gán nào sau đây là sai? Đáp án: A. x:=30;B. x:=10004/9; C. x:= 20.5;D. x:='Trai Dat'; Câu 8: Để dịch chương trình, ta sử dụng tổ hợp phím nào trong Pascal? Đáp án: A. Alt + F9B. Ctrl + F9 C. Alt + XD. Ctrl + Shift + Delete Câu 9: Để chạy chương trình đã dịch, ta sử dụng tổ hợp phím nào trong Pascal? Đáp án: A. Alt + F9B. Ctrl + F9 C. Alt + XD. Ctrl + Shift + Delete Câu 10: Trong Pascal, nếu y là biến kiểu số nguyên thì phép gán nào sau đây là đúng? Đáp án: A. y:=29;B. y:= 29042004; C. y:= 20/4;D. y:= 29.4
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Lên đầu trang