Gửi đề thi của bạn

20 câu trắc nghiệm về Thì Hiện Tại Đơn

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 6, Số lượng câu hỏi: 20, Thời gian làm bài: 15 phút, 225 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Vũ Lệ | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 21:25:25
5.765 lượt xem
1. I _____ (be) a student.
 • A. am
 • B. is
 • C. are

2. My father __________ excuses when I feel like going to the cinema.
 • A. make always
 • B. make always
 • C. always makes

3. His students ________ (not, speak) German in class.
 • A. don’t speak
 • B. doesn’t speak
 • C. not speak

4. She ________ (not, be) six years old.
 • A. isn't
 • B. not is
 • C. are not

5. John ________ (work) in a supermarket.
 • A. works
 • B. working
 • C. work

6. The flowers _______________ (be, normally) watered by Bob.
 • A. are normally
 • B. normally are
 • C. normally is

7. Danny ________ (phone) his father on Sundays.
 • A. phons
 • B. phones
 • C. phone

8. I ___________ (not, know) what you mean.
 • A. doesn't know
 • B. not know
 • C. don't know

9. My husband and his colleague __________ golf whenever they are not too busy.
 • A. play
 • B. plays
 • C. are playing

10. John always __________ on time for meetings.
 • A. arrives
 • B. are arriving
 • C. is arriving
11. Barbara usually __________ dinner for her husband after work.
 • A. cooks
 • B. are cooking
 • C. is cooking

12. Mr. and Mrs. Parsons __________ to work together every day.
 • A. drive
 • B. drives
 • C. are driving

13. My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.
 • A. eat
 • B. are eating
 • C. is eating

14. My best friend ________ to me every week.
 • A. write
 • B. writies
 • C. writes

15. John ________ very hard in class, but I don't think he'll pass the course.
 • A. try
 • B. trys
 • C. tries

16. The bank ________ at four o'clock.
 • A. closes
 • B. will close
 • C. is close

17. It ________ almost every day in Manchester.
 • A. rain
 • B. rains
 • C. raines

18. My life is so boring -- I just ________ TV every night.
 • A. watch
 • B. watchies
 • C. watches

19. Jo is so smart that she ________ every exam without even trying.
 • A. pass
 • B. passes
 • C. is passes

20. My mother ________ eggs for breakfast every morning.
 • A. is frying
 • B. is fry
 • C. fries
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
3.9
39 sao / 10 đánh giá
5 sao - 6 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 2 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3.9 SAO trên tổng số 10 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
Lên đầu trang