Gửi đề thi của bạn

16 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Write the verbs in brackets in PAST SIMPLE

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 16, Thời gian làm bài: 30 phút, 12 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Nguyễn Hương
Thứ 6, ngày 12/01/2018 21:36:37
894 lượt xem
1. - My sister...her bedroom yesterday morning.
A. tidy  B.tidied  C.tidys D.tidies
2. - We...our cousins last week.
A. phone  B. phones  C. phoned  D.phoneing
3. - The girls...on the computer last night.
A. play  B.played  C. playing  D. plays
4. - I.......to Paris three months ago.
A.travel  B.travels C.traveled  D.traved
5. - John....at his grannny's house last summer
A.stay   B. staied  C.stayed  D. stays
6. -The film...very late yesterday.
A.end  B. ended  C.ends  D.ending
7. - My family...in New York in 1995.
A. live  B.lives  C.lived  D.living
8. - You...your teeth three times yesterday
A. clean  B.cleaned  C. cleanes  D.cleans
COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN PAST SIMPLE 
9. - Lucy...her birthday presents.
A. like   B.liked  C. likes  D. liking
10. - Last weekend I...in the moutain for 2 hours.
A. walk  B.walks  C.walking  D.walked
11. - We...the party very much
A.enjoy   B.enjoys  C.enjoyed  D.enjoing
12. - Ken...to his favorite CD yesterday.
A.listen  B.listened   C.listens  D.listening
13. - My sister...maths for an axam
A.study   B.studys   C. studing  D. studyed
14. - They...to the USA in 2003.
A.travel  B.travels  C. traveled   D.traveling
15. - Dad...his car last weekend.
A.wash  B.washes  C.washed   D.washing
16. - The film...at 11:30
A. finish   B. finishes  C.finishing   D.finishs
3
3 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Lên đầu trang