Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15' Unit 14 - Tiếng Anh 7

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 8, Thời gian làm bài: 15 phút, 18 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Lê Giang | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 15:02:34
1.088 lượt xem
1.
Would you like to go to the movies tomorrow?
A. Yes, I do.
B. Yes, I’d like to.
C. Yes, I’d love to.
D. B&C
2.
Find the synonym of the underlined word.
What are your favorite hobbies?
A. favors
B. likes
C. pastimes
D. collections
3.
Some students don’t like reading books. They prefer playing games________ reading books.
A. to
B. than
C. as
D. more than
4.
Do you like _________ chess?
A. play
B. plays
C. playing
D. to play
5.
It is raining, so I like ___________ stay at home.
A. stay
B. stays
C. staying
D. to stay
6.
There is a detective movie ________ at Megastar Theater.
A. of
B. in
C. for
D. on
7.
I’m going ________the dentist tomorrow.
A. see
B. seeing
C. saw
D. to see
8.
-________going somewhere for a swim? - That’s a good idea!
A. How about
B. Let’s
C. What about
D. A & C
Bình luận
Nguyễn Thanh Anh | Chat Online
Thứ 7, ngày 13/05/2017 08:46:31
1.
Would you like to go to the movies tomorrow?
A. Yes, I do.
B. Yes, I’d like to.
C. Yes, I’d love to.
D. B&C
2.
Find the synonym of the underlined word.
What are your favorite hobbies?
A. favors
B. likes
C. pastimes
D. collections
3.
Some students don’t like reading books. They prefer playing games________ reading books.
A. to
B. than
C. as
D. more than
4.
Do you like _________ chess?
A. play
B. plays
C. playing
D. to play
5.
It is raining, so I like ___________ stay at home.
A. stay
B. stays
C. staying
D. to stay
6.
There is a detective movie ________ at Megastar Theater.
A. of
B. in
C. for
D. on
7.
I’m going ________the dentist tomorrow.
A. see
B. seeing
C. saw
D. to see
8.
-________going somewhere for a swim? - That’s a good idea!
A. How about
B. Let’s
C. What about
D. A & C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Em's | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 16:02:42
1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.D 7.D 8.D
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Lên đầu trang