Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15' Unit 16 - Tiếng Anh 7

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 8, Thời gian làm bài: 15 phút, 7 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Lê Giang | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 14:47:47
1.233 lượt xem
I - Choose the correct answer
1. There are many _________in ASEAN countries .
A : attracts                                
B : attractings
C : attractive                              
D : attractions
2. Do you know when _______________?
A. did he born
B. he was born
C. was he born
D. born was he
3. I ________ go to Bangkok next year.
A. need
B. ought
C. may
D. want
4. We usually fly to Bejing ________Kuala Lumpur.
A. and
B. also
C. but
D. with
5. She ________in Spain.
A. growed
B. growed up
C. grew up
D. grew
6. I’m glad ________ you are better now.
A. hear
B. hearing
C. to hear
D. heard
7. The manager said: “There is a very ________ meeting in Ho Chi Minh city.”
A. famous
B. important
C. clever
D. fine
8. A: Would you like chicken or lamb? B: I ________ lamb to chicken.
A. like
B. want
C. wish
D. prefer
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
I - Choose the correct answer 1. There are many _________in ASEAN countries . A : attracts B : attractings C : attractive D : attractions 2. Do you know when _______________? A. did he born B. he was born C. was he born D. born was he 3. I ________ go to Bangkok next year. A. need B. ought C. may D. want 4. We usually fly to Bejing ________Kuala Lumpur. A. and B. also C. but D. with 5. She ________in Spain. A. growed B. growed up C. grew up D. grew 6. I’m glad ________ you are better now. A. hear B. hearing C. to hear D. heard 7. The manager said: “There is a very ________ meeting in Ho Chi Minh city.” A. famous B. important C. clever D. fine 8. A: Would you like chicken or lamb? B: I ________ lamb to chicken. A. like B. want C. wish D. prefer
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Lên đầu trang