Gửi đề thi của bạn

Trắc nghiệm 15 phút hóa học tổng hợp

Môn thi Hóa học - Lớp 12, Số lượng câu hỏi: 12, Thời gian làm bài: 15 phút, 21 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Phạm Quốc Anh | Chat Online
Thứ 3, ngày 04/04/2017 19:44:58
1.291 lượt xem
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Câu 1:Cho các chất sau: CH3CHO, C2H5OH, C4H8, C2H5COOH, C2H4, C2H2, CH3OH, (CH3CO)2OSố chất chỉ bằng 1 phản ứng hóa học tạo ra CH3COOH là:A.4B.5C.6D.7Câu 2:Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?A.Fe2O3, KMnO4 , Cu B.Fe, CuO, Ba(OH)2 C.CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2D.AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4Câu 3:Nhận biết 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là: A.Quì tím, CuO. B.Quì tím, Na.C.Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3. D.Dung dịch AgNO3/NH3, CuO. Câu 4:Cho các chất sau: CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, CH2=CHCOOH, CH3CHO, CH3COCH3. Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là: A.CH3COOH, HCOOH, CH3COCH3. B.CH3COOH, CH3COCH3. C.C6H5OH, CH2=CHCOOH, CH3CHO.D.CH3COOH, CH3COCH3, CH3CHO.Câu 5:Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?A.2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O B.MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O C.2HCl + CuO → CuCl2 + H2OD.2HCl + Fe → FeCl2 + H2Câu 6:Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal và etanal tác dụng với một lượng vừa dư AgNO3/NH3 thu được 108 gam Ag. Khối lượng metanal trong hỗn hợp là?A. 4,4 gam.B.3 gam.C.6 gam. D.8,8 gam.Câu 7:Cho các chất sau: (1) CH2=CHCH2OH ; (2) HOCCH2CHO ; (3) HCOOCH=CH2.Phát biểu đúng làA.1, 2, 3 tác dụng được với Na.B.Trong A, B, C có 2 chất cho phản ứng tráng gương.C.1, 2, 3 là các đồng phân. D.1, 2, 3 cháy đều cho số mol H2O bé hơn số mol CO2.Câu 8:Phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố Cl vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?A.Cl2 +2H2O+SO2 -> 2HCl + H2SO4B.Cl2+ H20 -> HCl +HClOC.Cl2 +2H2O -> 4HCl +O2 D.H2 + Cl2 -> 2HClCâu 9:Các chất tác dụng được với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, t* là ? A.Anđehit fomic, axit axetic B.Vinylaxetilen, rượu etylicC.Anđehit fomic, vinylaxetilen, axetilen D.Câu a, b, c đều đúngCâu 10:Dùng bình thủy tinh có thế chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy nào dưới đây ?A.HCl, H2SO4, HF, HNO3B.HCl, H2SO4, HFC.H2SO4, HF, HNO3D.HCl, H2SO4, HNO3
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Tags:
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Lên đầu trang