Gửi bài tập bạn cần làm

Hãy chọn phương án trả lời đúng.  Cho tam giác ABC có góc B = 70°, góc C = 30 độ

Không Biết | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:13:34
66 lượt xem

hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 70° , ∠C = 30°. Khi đó:
A. BC > AC > AB      B. AC > BC > ABC
. BC < AC < AB      D. AB > BC > AC

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm, M là điểm không nằm trên đường thẳng AB sao cho MA=MB. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
A. ΔMIA = ΔMIB
B. MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB
C. MI vuông góc với AB
D. ΔMAB đều

Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4cm, BC = 3cm. So sánh nào sau đây là đúng.
A . ∠A > ∠C > ∠B      B. ∠B > ∠C > ∠A
C. ∠C > ∠B > ∠A      D. ∠A > ∠B > ∠C

Câu 4: Đường trung trực của cạnh BC trong tam giác ABC cắt cạnh AC tại D. Cho AC = 10cm, BD = 4cm. Khi đó AD là:

A. 6cm      B. 4cm      C. 3cm      D. 5cm

Câu 5: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM = 45cm. Điểm G thuộc tia AM là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài AG là:

A. 30cm      B. 45cm      C. 15cm      D. 22,5cm

Câu 6: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không thể tạo thành một tam giác.

A. 3cm, 4cm, 5cm      B. 1cm, 7cm, 1cm

C. 3cm, 4cm, 2cm      D. 2cm, 2cm, 2cm

Câu 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Biết BC = 12cm, AB = AC = 10cm thì độ dài AM là:

A. 22cm      B. 4cm      C. 8cm      D. 10cm

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Đường cao AH. Khẳng định nào sau đây sai?

A. HC < AC      B. AH < AC      C. BH > HC      D. BC > AC

Câu 9: Trong một tam giác, điểm cách đếu ba đỉnh là:

A. Giao điểm của ba đường trung tuyến

B. Giao điểm của ba đường cao

C. Giao điểm của ba đường phân giác

D. Giao điểm của ba đường trung trực

Câu 10: Một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm, 8cm. Khi đó chu vi tam giác cân đó là:

A. 20cm      B. 18cm      C. 17cm      D. 19cm

Câu 11: Cho đường thẳng d và điểm A không thuộc đường thẳng a. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng

A. Có duy nhất một đường vuông góc kẻ từ điểm A tới đường thẳng d.

B. Có duy nhất một đường xiên kẻ từ điểm A tới đường thẳng d

C. Có vô số đường vuông góc kẻ từ điểm A tới đường thẳng d

D. Không có khẳng định đúng

Câu 12: Cho tam giác ABC, đường cao AH (H ∈ BC) biết BH = 2cm, HC = 5cm. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. AB > AC      C. AB < AH < AC

B. AB = AC      D. AH < AB < AC

Câu 13: Cho tam giác ABC cân tại B, đường cao BM. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. AB = BC      B. AM = MC      C. AM = AB      D. BM < AB

Câu 14: Cho tam giác ABC, trên tia phân giác của góc B, lấy điểm O nằm trong tam giác ABC sao cho O cách đều hai cạnh AB và AC. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. Điểm O nằm trên tia phân giác góc A

B. Điểm O không nằm trên tia phân giác của góc A

C. OC là tía phân giác của góc C

D. Điểm O cách đều AB và BC

Câu 15: Tam giác ABC có AB = 7cm, BC = 2cm. Độ dài cạnh AC không thể là số nào trong các số sau:

A. 6cm      B. 7cm      C. 8cm      D. 9cm

Câu 16: Cho tam giác ABC cân tại A với ∠A = 70°, AI là tia phân giác của góc BAC. Khi đó số đo của góc BAI là:

A. 50°    B. 45°     C. 35°    D. 30°

Câu 17: Trong tam giác ABC có ∠A = 30°, ∠B = 60°. Trực tâm tam giác ABC là:

A. Điểm A           B. Điểm B

C. Điểm C           D. Điểm khác A, B, C

Câu 18: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Điểm G là trọng tâm tam gác ABC nếu điều kiện nào dưới đây xảy ra?

A. G thuộc đường thẳng AM và GM = 1/2 GA

B. G thuộc tia MA và GA = 2/3 AM

C. G thuộc đoạn thẳng AM và MG = 2/3 AM

D. G thuộc tia MA và MG = 1/2 AG

Câu 19: Tam giác ABC có ∠B = 30°, ∠C = 70°. Hai tia phân giác BD và CE cắt nhau tại I. Khi đó số đo goc BAI là:

A. 70°      B. 80°   C. 50°     D. 40°

Câu 20: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại I. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. IB ≠ IC

B. ∠(AIB) > ∠(AIC)

C. AI là tia phân giác, là đường cao ứng với đỉnh A của tam giác ABC

D. I cách đều ba cạnh của tam giác

Lời giải / Bình luận (18)
Ann
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:22:41
Chat Online
1. A
2. D
3. C
4. A
5. A
 
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Ann
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:23:16
Chat Online
6. B
7. C
8. C
9. D
10. D
 
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Ann
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:23:39
Chat Online
11. A
12. D
13.C
14. A
15. D
 
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Ann
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:23:51
Chat Online
16. C
17. C
18. D
19. D
​20. C
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Không tên
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:27:24
Chat Online
1. A
2. D
3. C
4. A
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Không tên
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:27:53
Chat Online
5. A
6. B
7. C
8. C
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Không tên
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:28:44
Chat Online
9. D
10. D
11. A
12. D
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Không tên
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:29:26
Chat Online
13.C
14. A
15. D
16. C
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Không tên
Thứ 7, ngày 23/05/2020 16:29:58
Chat Online
17. C
18. D
19. D
​20. C
Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:05:58
Chat Online

Câu 1: 
Ta có :
∠A = 180° - 70° - 30° = 80°
Do A > B > C ⇒ BC > AC > AB

Chọn A

Câu 2: Chọn D

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:06:41
Chat Online

Câu 3: 
Do AB > AC > BC ⇒ ∠C > ∠B > ∠A
=> Chọn C

Câu 4: 
Ta chứng minh được ΔBDM = ΔCDM
nên BD = DC = 4cm
=> AD = 6cm
=> Chọn A

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:07:28
Chat Online

Câu 5: 
Do G là trọng tâm tam giác ABC
=> AG = 2/3 AM = 2/3.45 = 30cm.
=> Chọn A

Câu 6: 
Ta có 1 + 1 = 2 < 7 không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác.
=> Chọn B

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:08:09
Chat Online

Câu 7: 
Tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến đồng thời là đường cao.
Có BM = BC/2 = 6cm
Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông ABM có:
AM^2 = AB^2 - BM^2 = 10^2 - 6^2 = 6^4
⇒ AM = 8m
=> Chọn C

Câu 8: Chọn C

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:08:53
Chat Online

Câu 9: Chọn D

Câu 10: 
Vì tam giác cân nên cạnh còn lại có thể là 3cm hoặc 8cm.
Do thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên cạnh còn lại là 8cm
Khi đó chu vi tam giác là 3 + 8 + 8 = 19cm
=> Chọn D

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:09:33
Chat Online

Câu 11: Chọn A

Câu 12: Chọn D

Câu 13: Chọn C

Câu 14: Chọn A

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:10:14
Chat Online

Câu 15: 
Ta có:  AB - BC < AC < AB + BC
⇒ 5 < AC < 9
=>  Chọn D

Câu 16:
 Số đo của góc BAI là: 70° : 2 = 35°
=>  Chọn C

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:11:06
Chat Online

Câu 17: 
Ta có:
∠C = 180° - 30° - 60° = 90°
Tam giác ABC vuông tại C
=> trực tâm tan giác ABC là điểm C.
=> Chọn C

Câu 18: Chọn D

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Pi
Thứ 7, ngày 23/05/2020 18:11:38
Chat Online

Câu 19: Ta có :
∠A = 180° - 30° - 70° = 80°
Vì phân giác của góc B và góc C cắt nhau ở I nên AI cũng là tia phân giác của góc A
=> ∠(BAI) = 40°
​=> Chọn D

Câu 20: Chọn C

Điểm: 0 1 2 3 4 5 6 7
Gửi lời giải hoặc bình luận của bạn tại đây
Xem chi tiết Quy chế giải bài tập
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng

Đăng ký nhanh bằng Facebook / Google:

Chọn ảnh chụp lời giải và đăng lên:

Hoặc nhập nội dung lời giải, bình luận tại đây (≠ α π √ Ω ∽ ∞ Δ μ ∈ ∉ ∋ ⊂ ∩ ∪ ∀ ∃ ≤ ≥ ∝ ≈ ⊥ ± ∓ ° ωt + φ λ):

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tập
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 05-2020 | Tháng 04-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 17.774
2 Không quan tâm 14.844
3 toán IQ 13.661
4 ๖ۣۜCray Hậu Đậu 13.612
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13.360
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Xin lỗi cậu nhé 1.396 6.706
2 Nguyễn Hoàng Bảo ... 1.375 6.617
3 ๖ۣۜBү‿✿ ... 771 3.669
4 -Kimm Chiiii:vv 582 2.788
5 Nguyễn Hoàng Doãn ... 579 2.749
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 05-2020 | Tháng 04-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 17.774
2 Không quan tâm 14.844
3 toán IQ 13.661
4 ๖ۣۜCray Hậu Đậu 13.612
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13.360
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Xin lỗi cậu nhé 1.396 6.706
2 Nguyễn Hoàng Bảo ... 1.375 6.617
3 ๖ۣۜBү‿✿ ... 771 3.669
4 -Kimm Chiiii:vv 582 2.788
5 Nguyễn Hoàng Doãn ... 579 2.749
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang