Học tập trực tuyến - Giải bài tập online | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Bài tập trắc nghiệm Hóa chuyên đề Nguyên tử (Hóa học - Lớp 10)

Phuong Truong
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:29:46
Bài tập trắc nghiệm Hóa chuyên đề Nguyên tử

Tìm nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình: sin^2 2x + cos^2 5x = 1 (Toán học - Lớp 11)

Bé Ngoan
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:27:15
1. Tìm nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình: sin^2 2x + cos^2 5x = 1
2. Với a, b, c>1. Chứng minh rằng : [4a^2 ÷ (a-1)] + [5b^2 ÷ (b-1)] + [3c^2 ÷ (c-1)] >= 48
3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 2 điểm A (1;0), B (3;-1) và đường thẳng (Δ):x-2y-1=0. Tìm điểm C thuộc đường thẳng (Δ) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6

He looked frightened as if he ... a ghost (Tiếng Anh - Lớp 10)

Takahashi Haruno
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:20:41
Câu 1:He looked frightened as if he_________a ghost.
A.sees B.is seeing C.has seen D.had seen
Câu 2:What_________if trere_________a serious nuclear accident.
A.will happen / was B.happens / were
C.would happen / was D.would happen / had been
Câu 3:If I ............a lot of money now, I ...............a new car.
A.have / will buy B.have / would buy C.had / will buy D.had / would buy
Câu 4:If I .................you, I...............do that.
A.am / will B.were / would C.were / will D.had been / would
Câu 5:If I were offered the job, I think I...............it.
A.take B.will take C.would take D.would have taken
Câu 6:I would be very surprised if he....................
A.refuses B.refused C.had refused D.would refuse
Câu 7:Many people would be out of work if that factory..................down.
A.closes B.had closed C.closed D.would close
Câu 8:If she sold her car, she..............much money.
A.gets B. would get C.will get D.would have got
Câu 9:They would be disappointed if we................
A.hadn't come B.wouldn't come C.don't come D.didn't come
Câu 10:Would John be angry if I..............his bicycle withoutasking?
A.take B.took C.had taken D.would take
Câu 11:She.............terrible upset if I lost this ring.
A.wiil be B.would be C.were D.had been
Câu 12:If someone...............in here with a gun, I would be very frightened.
A.would walk B.walks C.had walked D.walked
Câu 13:What would happen if you..................to work tomorrow?
A.don't go B.didn't go C.won't go D.wouldn't go
Câu 14:We will get wet if we..............out.
A.go B.did go C.went D.had gone
Câu 15:If I go shopping, I .................some food.
A.buy B.will buy C.would buy D.would have bought
Câu 16:If I find it, I...............you.
A.will tell B.would tell C.had told D.told
Câu 17:What would you do if you.........................a million dollars?
A.would win B.win C.had won D.won
Câu 18:They'd be hurt if I ...................
A.don't go B.didn't go C.hadn't gone D.wouldn't go
Câu 19:If we took the 6:30 train, we................too early.
A.would have arrived B.arrived C.will arrived D.would arrive
Câu 20:If I had known you were in hospital, I...............to see you.
A.will go B.would go C.went D.would have gone

Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) (Toán học - Lớp 9)

Nguyễn Minh Anh
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:19:54
Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2)

Người ta đặt thêm 1 pit tông lên nhánh chứa dầu và thấy mục nước và mực dầu ở 2 nhánh ngang nhau. Tìm khối lượng of pit tông (Vật lý - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Chi Phan
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:19:40
một bình thông nhau hình chữ u mỗi nhánh có tiết diện 200 cm khối người ta đổ nước vào nhánh trái đổ dầu vào nhánh phải sao cho độ cao của chúng bằng nhau và bằng 50cm
a. mở khóa t tính độ chênh lệch giữa 2 mực chất lỏng ở 2 nhánh biết trọng lượng riêng of nước là 10000N/m khối và của dầu là 8000N/m khối
b. người ta đặt thêm 1 pit tông lên nhánh chứa dầu và thấy mục nước và mực dầu ở 2 nhánh ngang nhau tìm khối lượng of pit tông

Tìm x biết: a) |2x - 1/5| + 3/4 = 4 và 1/2 - 1/3; b) |3x + 1| = 2x - 5 (Toán học - Lớp 6)

Vương Tuấn Khải's
Thứ 6, ngày 17/08/2018 20:14:43
Tìm x biết :
a) | 2x - 1/5 | + 3/4 = 4 và 1/2 - 1/3
b) | 3x + 1 | = 2x - 5
c) | x - 2 | - | 1 - 5x | = 0
d) | 2x + 1 | + | 1 - 4x | = 7
e) | x + 1 | + | 1 - 3x | + | 4x - 5 | = 10
Loading...
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 283 1.393
2 My Ngoc 223 1.042
3 Trần Thìn 186 909
4 Nguyễn Thị Thu Trang 192 848
5 Nguyễn Huyền Hảo 163 759
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang