Chú khi ni mi khi khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:49

Ở chọn nơi chơi chọn bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:48

Chọn bạn mà chơi chọn nơi mà ở

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:48

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:47

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:46

Nhất cận thị nhị cận lân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:44

Nhất cận thân nhì cận lân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:44

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:42

Chó dữ mất láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:41

Quen sợ dạ lạ sợ áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:41

Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:39

Giận người dưng thêm phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:39

Tứ hải giai huynh đệ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:38

Giàu đổi bạn sang đổi vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:38

Họ hàng xa không bằng láng giềng gần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:37
Lên đầu trang