Tục ngữ Bạn bè - Láng giềng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Dao năng liếc thì sắc người năng chào thì quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:50
Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen.

Áo năng may năng mới người năng tới năng thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:49
Áo năng may năng mới, người năng tới năng thân.

Chú khi ni mi khi khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:49
Chú khi ni, mi khi khác.

Ở chọn nơi chơi chọn bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:48
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

Chọn bạn mà chơi chọn nơi mà ở

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:48
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:47
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một li

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:46
Thua trời một vạn, không bằng thua bạn một li.

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:46
Học thầy không tày học bạn.

Tin bợm mất bò tin bạn mất vợ nằm co một mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:45
Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Nhà có láng giềng nhà đồng có láng giềng đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:45
Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng.

Nhất cận thị nhị cận lân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:44
Nhất cận thị, nhị cận lân.

Nhất cận thân nhì cận lân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:44
Nhất cận thân, nhì cận lân.

Người dưng có ngãi thì đãi người dưng anh em không ngãi thì đừng anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:43
Người dưng có ngãi thì đãi người dưng, anh em không ngãi thì đừng anh em.

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:42
Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

Gà béo thì bán bên Ngô gà khô thì bán láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:42
Gà béo thì bán bên Ngô, gà khô thì bán láng giềng.

Chó dữ mất láng giềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:41
Chó dữ mất láng giềng.

Quen sợ dạ lạ sợ áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:41
Quen sợ dạ, lạ sợ áo.

Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:39
Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.

Giận người dưng thêm phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:39
Giận người dưng thêm phiền.

Tứ hải giai huynh đệ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:38
Tứ hải giai huynh đệ.

Giàu đổi bạn sang đổi vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:38
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Họ hàng xa không bằng láng giềng gần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:37
Họ hàng xa, không bằng láng giềng gần.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang