Sống ở làng sang ở nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:41

Quan sang cũng bởi làng mà ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:41

Ơn dân như hạt cơm dính mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:40

Giàu thú quê không bằng kéo lê ở chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:40

Đất có lề quê có thói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:39

Đất vua chùa làng phong cảnh bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:39

Làng theo lệ làng nước theo lệ nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:38

Ơn vua giấy vàng ơn làng giấy trắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:38

Phép vua thua lệ làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:37

Thiếu thuế vua chứ ai thua việc làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:36

Thứ nhất nêu cao thì nhì pháo kêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:35

Bụng lép vì đình bụng phình vì chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:35

Mồng một tết cha mồng ba tết thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:34
Lên đầu trang