Tục ngữ Làng - Nước | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Sống ở làng sang ở nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:41
Sống ở làng, sang ở nước.

Quan sang cũng bởi làng mà ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:41
Quan sang cũng bởi làng mà ra.

Ơn dân như hạt cơm dính mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:40
Ơn dân như hạt cơm dính mỡ.

Giàu thú quê không bằng kéo lê ở chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:40
Giàu thú quê, không bằng kéo lê ở chợ.

Đất có lề quê có thói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:39
Đất có lề, quê có thói.

Đất vua chùa làng phong cảnh bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:39
Đất vua chùa làng, phong cảnh bụt.

Làng theo lệ làng nước theo lệ nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:38
Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước.

Ơn vua giấy vàng ơn làng giấy trắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:38
Ơn vua giấy vàng, ơn làng giấy trắng.

Phép vua thua lệ làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:37
Phép vua thua lệ làng.

Thiếu thuế vua chứ ai thua việc làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:36
Thiếu thuế vua, chứ ai thua việc làng.

Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:36
Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp.

Thứ nhất nêu cao thì nhì pháo kêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:35
Thứ nhất nêu cao, thì nhì pháo kêu.

Bụng lép vì đình bụng phình vì chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:35
Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa.

Mồng một tết cha mồng ba tết thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:34
Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang