Cây có cội nước có nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:42

Nòi nào giống ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:42

Giống vào ra giống ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:41

Nước có nguồn cây có gốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:41

Giấy rách giữ lề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:40

Trống thủng còn tang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:40

Con cha gà trống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:39

Cha làm sao thì con bào hao làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:39

Cha già con cọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:38

Con ai cha mẹ ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:37

Giỏ nhà ai quai nhà ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:37

Họ nhà khoai không ngứa cũng lăn tăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:36

Khôn từ trong trứng khôn ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:35

Đàn anh có mả kẻ cả có dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:35

Voi chẳng đẻ đẻ thì lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:34

Dứt dây ai nỡ dứt chồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:34

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:33

Mảu chảy ruột mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:33

Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:32

Tay đứt ruột xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:32

Khác máu tanh lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:31

Họ chín đời còn hơn người dưng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:31

Chim có tổ người có tông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:30

Trưởng nam bại ông vải vong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:28

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:26
Lên đầu trang