Tục ngữ Khác nhau | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Của ba loài ngươi ba đấng không phải ai cũng như ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:45
Của ba loài, ngươi ba đấng, không phải ai cũng như ai.

Nước có khi trong khi đục người có kẻ tục người thanh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:45
Nước có khi trong khi đục, người có kẻ tục người thanh.

Sống mỗi người một nết chết mỗi người một tật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:44
Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

Khôn ngoan mỗi người một tý lịch sự mỗi vẻ một hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:43
Khôn ngoan mỗi người một tý, lịch sự mỗi vẻ một hay.

Chơi mỗi người một thích lịch mỗi người một vẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:43
Chơi mỗi người một thích, lịch mỗi người một vẻ.

Bống có gan bống bớp có gan bớp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:42
Bống có gan bống, bớp có gan bớp.

Cóc có gan cóc kiến có gan kiến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:42
Cóc có gan cóc, kiến có gan kiến.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang