Kén quá hóa lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:15

Cả thèm chóng chán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:14

Ăn lắm hay no cho lắm hay phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:12

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11

Quá giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11

Nể quá hóa sợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:09

Hiền quá hóa ngu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:08

Bỡn quá hóa thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:06

Trèo cao ngã đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:04

Ăn lắm ỉa nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:03

Già néo đứt dây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:01

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:00
Lên đầu trang