Tục ngữ Sự thái quá | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Kén quá hóa lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16
Kén quá hóa lỏng.

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:15
Già kén kẹn hom.

Cả thèm chóng chán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:14
Cả thèm chóng chán.

Ăn lắm hay no cho lắm hay phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:12
Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11
Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Quá giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11
Quá giận mất khôn.

Nể quá hóa sợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:09
Nể quá hóa sợ.

Hiền quá hóa ngu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:08
Hiền quá hóa ngu.

Bỡn quá hóa thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:06
Bỡn quá hóa thật.

Trèo cao ngã đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:04
Trèo cao ngã đau.

Ăn lắm ỉa nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:03
Ăn lắm ỉa nhiều.

Già néo đứt dây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:01
Già néo đứt dây.

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:00
Tức nước vỡ bờ.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang