Nghĩa tử là nghĩa tận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:59

Sống gửi thác về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:58

Sinh dữ tử lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:57

Sống đục sao bằng thác trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:57

Sống đục sao bằng thác trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:56

Sự tử như sự sinh sự vong như sự tồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:55

Sinh hữu hạn tử vô kỳ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:55

Sống bữa lần chết thần thiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:54

Chết đi sống lại chẳng dại thì ngây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:54

Chết trẻ khỏe ma chết già ma mệt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:53

Ai chết trước thì được nấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:53

Cao nấm ấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:52

Sống ở nhà già ra ở mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:52

Sống cậy nhà già cậy mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:51

Sống cục đất mất cục vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:50

Người sang tại phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:11
Lên đầu trang