Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:46

Một nghề thì sống đống nghề thì chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:45

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:45

Nhất sĩ nhì nông tam công tứ cổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:44

Mễ tận dân tàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:44

Một đồng một giõ chẳng bỏ nghề đâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:43

Sáng giũa cưa trưa mài đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:40

Thợ sơn bôi bác thợ bạc lọc lừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:39

Gái đĩ già mồm kẻ trộm trắng răng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:37

Phần đàn em ăn thèm vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:37

Giầu chủ kho no nhà bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:36

Thứ nhất thục bi thứ nhì quản tượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:36

Miệng bà đồng như lồng chim khướu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:35

Làm thầy địa lý mất mả táng cha

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:34
Lên đầu trang