Tấc đất tấc vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:42

Làm ruộng không trâu làm giàu không thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:41

Ruộng đầu chợ vợ giữa làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:41

Một sào nhà là ba sào đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:40

Tháng bảy trông ra tháng ba trông vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:40

Năm trước được cau năm sau được lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:39

Tre già trổ hoa lúa mùa rồi hỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:39

Được mùa quéo héo mùa chiêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:38

Sao rua đứng trốc lúa lốc được ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:37

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:37

Lang đuôi thì bán lang trán thì cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:36

Trâu cổ bò bò cổ giải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:36

Ao sâu tốt cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:32

Sâu ao cao bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:31

Thưa ao tốt cá thưa con lớn trứng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:31

Thả chà cá mới ở ao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:30

Mau mùa sông dông mùa đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:30

Cá mè đè cá chép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:29

Giàu nuôi lợn đực khó nuôi lợn cái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:28

Tay làm hàm nhai; tay quai miệng trễ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:25

Muốn ăn phải lăn vào bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:25

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:24

Của đời ông ăn không cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:24

Của như non ăn mòn cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:23

Có bụng ăn thì có bụng lo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:22

Cha đánh chẳng lo bằng ăn no giã gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:21

Trăm hay không bằng tay quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:19

Xay lúa thì khỏi ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:17
Lên đầu trang