Tục ngữ Sự thông cảm | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Khó giúp nhau mới thảo; giàu trừ nợ không ơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:01
Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

Nhiều làm phúc ít làm duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00
Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00
Nhiều no lòng, ít mát ruột.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang