Để là hòn đất cất nên ông Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:17

Ngọc tốt không nệ bán rao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:14

Hữu xạ tự nhiên hương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:13

Đắt vàng giả ế vũng cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:11

Thịt đắt nhưng cắt ra miếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:08

Đom đóm sáng đàng đít

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:06

Thấy cứt tranh ngang có sang gì cứt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:06

Vì con lợn đọn chuối mới đến chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:05

Thấp thoáng bóng đêm cú cũng như tiên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:05

Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:04

Con ruồi đậu nặng đồng cân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:02

Mâm cao đánh ngã bát đầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:01

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:00

Đắt ra quế ế ra củi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:56

Đắt ra tẻ rẻ ra nếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:55

Không có cá lấy rau má làm trọng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:55

Không có voi lấy bò làm lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:53

Có núi núi lớn không núi cồn to

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:52

Ở xứ mù anh chột làm vua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:51

Bên cha cũng kính bên mẹ cúng vái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:49

Chim phượng hoàng không màng tới muỗi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:49

Bụt không thèm ăn mày ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:48

Gần chùa gọi Bụt bằng anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:48

Chê dao nhụt có ngày cụt tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:47
Lên đầu trang