Sạch sẽ là mẹ sức khỏe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:55

Sạch sẽ là mẹ con người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:55

Màu mỡ không bằng ở sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:54

Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:53

Trăm nhơ nghìn nhơ lấy nước làm sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:52

Sống lâu sức khỏe mọi vẻ mọi hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:52

Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:51

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:50

Có giữ có lành có dành có lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:47

Có thờ có thiêng có kiêng có lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:45
Lên đầu trang