Tục ngữ Sạch bẩn - Sức khỏe | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Sạch sẽ là mẹ sức khỏe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:55
Sạch sẽ là mẹ sức khỏe.

Sạch sẽ là mẹ con người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:55
Sạch sẽ là mẹ con người.

Màu mỡ không bằng ở sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:54
Màu mỡ không bằng ở sạch.

Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:53
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Tốt tóc gội cỏ mần chầu sạch đầu thì gội lá sả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:53
Tốt tóc gội cỏ mần chầu, sạch đầu thì gội lá sả.

Trăm nhơ nghìn nhơ lấy nước làm sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:52
Trăm nhơ, nghìn nhơ lấy nước làm sạch.

Sống lâu sức khỏe mọi vẻ mọi hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:52
Sống lâu sức khỏe, mọi vẻ mọi hay.

Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:51
Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc.

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:50
Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy.

Có giữ có lành có dành có lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:47
Có giữ có lành, có dành có lúa.

Có thờ có thiêng có kiêng có lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:45
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang