Con trâu mua được nữa là chạc mũi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:36

Cái áo còn may được nữa là cái dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:33

Cho áo tiếc dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32

Để một thì giàu chia nhau thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:31

Cha làm thầy con bán sách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:31

Đời cha vo tròn đời con bóp bẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:30
Lên đầu trang